Spring til indhold

Lukket for optag

By, Bolig og Bosætning

Lukket for optag fra 2022

Lukket for optag

By, Bolig og Bosætning

Lukket for optag fra 2022

Bliv specialist i bysociologi. Med en kandidat i By, Bolig og Bosætning bliver du i stand til at undersøge forskellige sociale og samfundsmæsige forhold i relation til by, bolig og bosætning. Så hvis du interesserer dig for udviklingen på boligmarkedet, danskernes levevilkår, boligsociale og områdebaserede indsatser, retten til at bo i byen eller betydningen af regionale og bymæssige uligheder - så er kandidatuddannelsen i By, Bolig og Bosætning noget for dig.

thumbnail

Kandidatuddannelsen i By, Bolig og Bosætning

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Kandidatuddannelsen i By, Bolig og Bosætning

Byer, boliger og livstil er under konstant forandring 

Hvorfor læse Bo, Bolig og Bosætning?

Fordi du vil diskutere spørgsmål om byer, boliger og bosætning, eksempelvis:

 • By: Hvordan planlægges byen? Hvem har ret til byen? Hvem har adgang til byens rum? Hvem har ikke? Er byer på landet en uddøende race? Hvad gør vi ved det? Og skal vi gøre noget ved det?
 • Bolig: Hvordan er boligforholdene for forskellige grupper i DK? Hvordan kan de forbedres? Og er bedre boligforhold altid en fordel?
 • Bosætning: Hvem bor sammen i hvilke områder? Hvilke relationer og konflikter er der imellem dem? Hvad betyder det, hvis vi bor blandet – eller ikke gør?

Udvikling af byer, boligmarkedet, boligforhold og den regionale bosætning er emner, der tit optræder i medierne. Fx i debatter om udvikling af udkantsdanmark, afvikling af såkaldte ghettoer, mere bæredygtige byer, etnisk diversitet og multikultur. Der kommer også stadig større opmærksomhed på den regionale udvikling, og både kommuner, regioner og ministerier har skærpet interessen for udviklingen af bosætningsstrategier, brandingkampagner og boligpolitik. Og selvom de fleste i Vesteuropa i dag er byboere, så er den stigende urbanisering ikke ophørt. Samtidig forandres befolkningens alders- og husstandssammensætning, indkomst- og uddannelsesforhold, beskæftigelse mm. også betydeligt i disse år. Men hvad betyder det for byudvikling og boligforhold, og hvilke nye udfordringer giver det myndigheder, private virksomheder og befolkning? Dette er nogle af de spørgsmål, der arbejdes med på kandidatuddannelsen By, Bolig og Bosætning.

Om uddannelsen

By, Bolig og Bosætning er en 2-årig kandidatuddannelse på Aalborg Universitet København, AAU-Cph. Uddannelsen er målrettet bachelorer i Sociologi, Statskundskab, Politik og Administration, Plan, By og Proces eller lignende. Ansøgere med andre bacheloruddannelser kan optages efter en faglig vurdering foretaget på baggrund af en ansøgning om dispensation. Dette gælder også professionsbachelorer, som fx socialrådgivere, pædagoger og lærere.

På uddannelsen kommer du til at arbejde med virkelige problemstillinger i både undervisning og projektarbejde, da kobling mellem teori, metode og praksis vægtes højt. Med en kandidat i By, Bolig og Bosætning får du et solidt grundlag for at kunne anvende kvantitative og kvalitative metoder til at analysere udviklingstendenser og rådgive myndigheder, organisationer og private aktører om hensigtsmæssige tiltag i forhold til fysiske, demografiske og sociale forandringer og indsatser. 

Fagligt indhold

Uddannelsen er en tværfaglig, forskningsbaseret fuldtidsuddannelse med fokus på byudvikling,
boligforhold og befolkningens bosætningsmønstre og levevilkår.

Undervisningen er en kombination af seminarer, projektarbejde, øvelser, ekskursioner og forelæsninger.
Feltarbejde udgør en integreret del af undervisningsforløbet. Der lægges stor vægt på selvstændig brug af analytiske redskaber, sammenkobling af teori og empiri samt formidling. Der er desuden mulighed for et projektorienteret forløb på 3. semester, hvor den studerende indgår som praktikant i en organisation.

Samlet er uddannelsen normeret til 120 ECTS.

Læs projekter skrevet af studerende på kandidatuddannelsen i By, Bolig og Bosætning i Projektbiblioteket.

1. semester

 • Sociodemografi
 • GIS som analyseredskab
 • Social differentiering i byen: Livsformer, klasser og livsstil
 • Boligforhold, boligmarked og boligpolitik
 • Globalisering og byudvikling

2. semester

 • Geografiske aspekter af flyttebevægelser og sociologiske forståelser af bosætningsvalg
 • Projektarbejde: Kvalitativt studie af byer og steder
 • Rummets og stedets sociologi

3. semester

Mulighed A

 • Valgfag, eksempelvis: Sociologisk metodespecialisering: Biografisk narrativ metode 
 • Sociologisk metodespecialisering: Forløbsanalyse på registre
 • Sociologisk metodespecialisering: Korrespondanceanalyse
 • Sociologisk emnespecialisering: Samtidsdiagnoser og afvigelser
 • Hverdagspraksis, hjem og forbrug
 • Organisering af indsatser i udsatte byområder
 • Feltkursus

Mulighed B

 • Hverdagspraksis, hjem og forbrug
 • Organisering af indsatser i udsatte byområder
 • Projektorienteret forløb i en virksomhed

4. semester

 • Kandidatspeciale

Læs mere om emnerne i studieordningen under Uddannelsesoversigt. 

Job og karriere

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med de komplekse udfordringer, som by- og boligpolitiske beslutningstagere står overfor. Du bliver i stand til at foretage dybdegående analyser af by- og boligforholdene i Danmark, at bistå med udvikling af boligsociale indsatser, områdefornyelse, klarlægge årsager til og implementere løsninger i relation til belastede boligområder, samt analysere konsekvenserne af den by- og boligmæssige udvikling.

Når du har afsluttet uddannelsen, vil du bl.a. have opnået kompetencer inden for:

 • Analyse af boligpolitiske udfordringer
 • Vurdering af ændringerne på boligmarkedet
 • Vurdering af offentlige reguleringer og deres effekt på det boligsociale område
 • Planlægning af udviklingsstrategier for kommuner og boligselskaber
 • Indsamling og brug af kvalitative såvel som kvantitative data, herunder registerdata og brug af geografiske informationssystemer

Jobmulighederne er især gode i ministerier og kommuner samt i de almene boligorganisationer og institutioner med fokus på det boligpolitiske område. Men også i private rådgivnings- og analysevirksomheder, der beskæftiger sig med byudvikling og betjener boligsektoren.

Det siger virksomhederne

“Det er dejligt med en kandidat, der har en stor forståelse for sammenhængen imellem samfund og by og en stærk forståelse for det nødvendige samarbejde imellem parterne, der skal skabe byudvikling. Uddannelsens fokus på kobling mellem teori og praksis får kandidaten til at fremstå som meget mere erfaren end normalt for en nyuddannet.”
Leif Tøiberg, Driftsstøttechef, Landsbyggefonden

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...

Generel studievejledning om AAU's uddannelser i København

Hvis du har mere generelle spørgsmål til optagelsen, eller hvordan det er at studere ved Aalborg Universitet København, er du velkommen til at kontakte Vejledningscenteret. Vi vejleder om:

 • Valg af uddannelse
 • Optagelse og adgangskrav
 • Ansøgningsprocedurer
 • Hvilke uddannelser kan kombineres
 • Orlov og barsel
 • Studietvivl
 • Udmeldelse fra studiet

Vejledningscenteret

Frederikskaj 12, stueetagen, lokale 0.62
2450 København SV
studievejledning@cph.aau.dk

Find træffetider her: www.aau.dk/uddannelser/studievejledning/generel-studievejledning/ 

Sådan behandler vi dine oplysninger

Aalborg Universitet behandler alle dine oplysninger med fortrolighed. Alle studievejledere er underlagt tavshedspligt, og du kan altid henvende dig anonymt.