Klagevejledning til studerende

Denne side er for dig, som under dit studium overvejer at indsende en klage. Siden omhandler, hvad du kan klage over, hvem du skal sende din klage til, frister for indsendelse af din klage, og hvad din klage skal indeholde.

 • +

  Inden du klager

  Det er ofte en god idé, at du - før du klager - drøfter eventuelle spørgsmål med din underviser, en studievejleder eller eventuelt med den, du overvejer at klage over. Det vil i mange tilfælde kunne fjerne misforståelser, og det er en mulighed for at få en nærmere forklaring på de forhold, du måtte være utilfreds med.

  Vejledningen herunder beskriver kort de mest almindelige typer af klager, hvem du skal indgive klagen til, og hvordan du klager.

 • +

  Hvad kan du klage over og til hvem?

  Hvem, du skal indgive en konkret klage til, afhænger normalt af:

  • Hvad du klager over
  • Hvilket hovedområde, du tilhører:
   Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH)
   Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENG)
   Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND)
   Det Humanistiske Fakultet (HUM)
   Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF)

  I nedenstående oversigt kan du se de hyppigst forekommende typer af klager og se, hvem du skal sende klagen til:

  Type af klager Klagen skal indgives til
  ENG, TECH, SUND HUM SAMF
  Eksamensklager (retlige spørgsmål, eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet, bedømmelsen) Uddannelsesjura og Sekretariat - senest 2 uger efter bedømmelsens offentliggørelse Uddannelsesjura og Sekretariat - senest 2 uger efter bedømmelsens offentliggørelse Uddannelsesjura og Sekretariat - senest 2 uger efter bedømmelsens offentliggørelse
  Klager over projektvejledning Studielederen Studielederen og sendes til studienævnet Studielederen og sendes til studienævnet
  Klager over undervisning Studielederen Studielederen og sendes til studienævnet Studielederen og sendes til studienævnet
  Klager over universitetets afgørelser (*) Hvis en klage ikke gives fuldt ud medhold, skal der gives klagevejledning, hvis afgørelsen er skriftlig, og det er muligt at klage. Det vil af klagevejledningen fremgå, hvem en evt. klage skal rettes til. Klage over meritafgørelser er særligt omtalt nedenfor.

  Universitetets endelige afgørelser kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når klagen vedrører retlige spørgsmål, dvs. hvis du mener, at gældende ret ikke er blevet overholdt i sagsbehandlingen (eksempelvis manglende høring, manglende klagevejledning eller anden manglende overholdelse af love, bekendtgørelser eller forvaltningsretlige bestemmelser).
  Meritanker En meritanke (meritafgørelse) er en afgørelse vedrørende faglige forhold. Du kan klage over meritafgørelsens faglige del til enten Kvalifikationsnævnet eller Meritankenævnet. Det vil fremgå af meritafgørelsens klagevejledning, hvilken instans du kan klage til.

  Klage til Kvalifikationsnævnet skal indgives til Uddannelsesjura og Sekretariat senest 4 uger efter, at du har modtaget meritafgørelsen.

  Klage til Meritankenævnet skal indgives til Uddannelsesjura og Sekretariat senest 2 uger efter, at du har modtaget meritafgørelsen.

  Klage over retlige spørgsmål vedrørende en meritafgørelse skal indgives til Uddannelsesjura og Sekretariat senest 2 uger efter, at du har modtaget meritafgørelsen.

   * Dette gælder afgørelser vedrørende såvel klager som dispensationer og i forhold til såvel klager over formelle fejl, fx inhabilitet eller manglende overholdelse af tidsfrister som øvrige klager.

 • +

  Hvad skal du have med i en klage?

  Grundlæggende er der tre typer af oplysninger, som altid skal fremgå af en klage: HVEM, HVAD og HVORFOR.

  HVEM KLAGER

  Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår, hvem klageren er. Ud over dit fulde navn skal du altid - af identifikations- og sikkerhedsmæssige hensyn - oplyse både CPR-nummer, uddannelse og semester samt fremsende klagen fra din studentermail, da al skriftlig korrespondance med universitetet skal foregå via denne.

  Hvis der er tale om en fælles klage, som flere studerende er med i, skal den være underskrevet af alle klagere. CPR-nummer og studentermail på alle klagere skal oplyses.

  HVAD KLAGES DER OVER

  Modtageren af din klage ved som udgangspunkt ikke, hvad du klager over. For at undgå tvivl, er det meget væsentligt, at du tydeligt præciserer denne oplysning. Eksempelvis bør det i eksamensklager tydeligt fremgå:

  • Hvilken prøve, der klages over
  • Hvad formålet med klagen er (klage over retlige spørgsmål, eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet, bedømmelsen eller andet)
  • Hvornår prøven har været afholdt
  • Hvornår karakteren er blevet bekendtgjort (ved skriftlig eksamen)
  • Hvem der var eksaminator(er) og evt. censor

  Vær opmærksom på, at du skal lave en særskilt klage for hver klagetype. Det vil sige, at hvis du eksempelvis både vil klage over projektvejledning og eksamen, så skal du lave en klage over projektvejledningen og en klage over eksamen, da det er forskellige instanser, der behandler de to klagetyper.

  HVORFOR KLAGES DER

  Universitetet indhenter ofte udtalelser fra bl.a. bedømmere og studienævn i forbindelse med klagesager med henblik på at besvare klagepunkterne. For at sikre det bedst mulige grundlag for at træffe afgørelse i din klagesag er det vigtigt, at du begrunder din klage så konkret og uddybende som muligt og gerne med eksempler. I det omfang du mener, at der er begået retlige fejl, bør det ligeledes tydeligt fremgå af din klage.

 • +

  Frister

  Klager over afgørelser truffet af universitetet vil næsten altid have en klagefrist på 2 uger fra den dag, du har modtaget afgørelsen (på nær meritanker til Kvalifikationsnævnet, der har en klagefrist på 4 uger). Fristen for indsendelse af eksamensklager er 2 uger fra den dag, hvor bedømmelsen er blevet offentliggjort.

  Kontakt Uddannelsesjura og Sekretariat for Info om klagefrister i konkrete sager

 • +

  Vil du vide mere?

  Da en klage er din personlige vurdering af en sag/hændelse kan AAU Studie- og trivselsvejledning ikke hjælpe med konkret at forme indhold og ordlyd da vi så bliver part i sagen. Derfor kan AAU Studie- og trivselsvejledning desværre ikke gå dybere ind i konkrete klagesager. Vi hjælper dog gerne med at give overblik over, hvordan en klage formelt og indholdsmæssigt skal udformes for at få alle vigtige dele med. Og her er det meget vigtigt, at din klage er konkret og meget gerne understøttet af dokumentation.

  Hvis du, efter at have læst ovenstående, er i tvivl om dine muligheder eller rettigheder, så kontakt gerne Uddannelsesjura og Sekretariat elller din studieleder på din uddannelse, alt efter hvad klagen drejer sig om (se ovenfor under afsnittet "Hvad kan du klage over og til hvem").