Dispensationer for studerende

Denne side er for dig, som under dit studium ønsker at søge om dispensation. Siden omhandler, hvad du kan søge dispensation fra, hvem du skal sende din ansøgning til, og hvad din dispensation skal indeholde.

 • +

  Hvad kan du søge dispensation for - og hos hvem?

  Du kan søge om dispensation fra næsten alle regler, der vedrører studieforholdene på AAU.

  Kompetencen til at give dispensation ligger i langt de fleste tilfælde hos universitetet. Hvem, du i det enkelte tilfælde skal indgive din ansøgning til, afhænger af:

  • Hvad du søger dispensation for
  • Hvilket fakultet, du tilhører:
   Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH)
   Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENG)
   Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND)
   Det Humanistiske Fakultet (HUM)
   Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF)

  Nedenfor finder du de hyppigst forekommende typer af dispensationsansøgninger og information om, hvem du skal sende din dispensationsansøgning til. Det vil sædvanligvis være en person i dit studienævn. På oversigten over AAU's studienævn kan du nemt finde kontaktoplysninger på dit eget studienævn.  

  Typer af dispensationer

    Ansøgningen skal indgives til

  Eksamensforsøg og -vilkår

  ENG, TECH, SUND

  HUM

  SAMF

  Yderligere prøveforsøg

  Studienævnet - ansøgningsfrister fremgår af eksamensordningen

  Studienævns-formanden og sendes til studienævnet - ansøgningsfrister fremgår af eksamensordningen Studienævnet - ansøgningsfrister fremgår af eksamensordningen

  Særlige eksamensvilkår - eksempelvis forlænget eksaminationstid tid eller brug af SPS-hjælpemidler

  Studienævnet - ansøgningsfristen fremgår af eksamensordningen

  Studienævns-formanden og sendes til studienævnet - ansøgningsfrister fremgår af eksamensordningen Studienævnet - ansøgningsfrister fremgår af eksamensordningen

  Udsættelse af prøver, som ligger på første studieår

  Studienævnet

  Studienævns-formanden og sendes
  til studienævnet

  Studienævns-sekretæren

  Udsættelse af fristen for beståelse af prøver på første studieår

  Studienævnet

  Studienævns-formanden og sendes
  til studienævnet

  Studienævns-sekretæren

  Udsættelse af tidsfrister i øvrigt

  ENG, TECH, SUND

  HUM

  SAMF

  Frist for afmelding af prøver

  Studienævnet

  Der gives ikke dispensation

  Studienævns-sekretæren

  Frist for tilmelding til prøver Studienævnet Studienævns-formanden og sendes
  til studienævnet

  Studienævns-sekretæren

  Frist for aflevering af skriftlige opgaver, herunder specialet

  Studienævnet

  Studienævns-formanden og sendes
  til studienævnet

  Studienævnet

  Dispensation fra en eventuel beståelsesfrist for uddannelsen, som fremgår af studieordningen

  Studienævnet

  Studienævns-formanden og sendes
  til studienævnet

  Studienævns-sekretæren

  Øvrige typer

  ENG, TECH, SUND

  HUM

  SAMF

  Obligatorisk tilmelding til 1. og 2. semester på bachelor- og professionbachelor-
  uddannelser samt kandidatuddannelses specialesemester
  Studienævnet Studienævnet Studienævnet

  Dispensation for, at du kan tilmeldes fag på kandidatuddannelsen, selvom du ikke har bestået bacheloruddannelsen

  Optagelseskontoret via mail: kandidatoptag@aau.dk

  Optagelseskontoret via mail: kandidatoptag@aau.dk

  Optagelseskontoret via mail: kandidatoptag@aau.dk

  Dispensation for studieinaktivitet (krav om beståelse af mindst én prøve inden for en sammenhængende periode på et år)

  Studienævnet

  Studienævnet

  Studienævnet

  Andet

  Studienævns-sekretæren

  Studienævns-sekretæren

  Studienævns-sekretæren

 • +

  Hvad skal en dispensationsansøgning indeholde?

  Der er  tre oplysninger, som altid skal fremgå af en ansøgning om dispensation: HVEM, HVAD og HVORFOR.

  HVEM SØGER

  Ansøgningen skal indeholde dit fulde navn. Af identifikations- og sikkerhedsmæssige hensyn skal du også oplyse både CPR-nummer, uddannelse og semester. Din ansøgning skal afsendes fra din studentermail, da al skriftlig korrespondance med universitetet skal foregå via denne.

  HVAD SØGER DU OM

  Modtageren af din dispensationsansøgning ved som udgangspunkt ikke, hvad du søger om. For at undgå tvivl, er det meget væsentligt, at du tydeligt beskriver, hvad du søger om dispensation fra.

  HVORFOR SØGER DU

  Dispensationer er fritagelser fra de almindelige regler, og du kan i flere tilfælde få dispensation, hvis der foreligger usædvanlige forhold hos dig selv. Usædvanlige forhold kan eksempelvis være egen sygdom, sygdom i nærmeste familie eller andre personlige usædvanlige forhold, som du er uforskyldt i og som ikke skyldes manglende studieegnethed. Derfor skal en ansøgning altid indeholde en forklaring på, hvorfor det er nødvendigt med en dispensation.

  Det er ikke uden betydning, hvilken begrundelse du giver. Afhængigt af hvilken type af dispensation, der søges om, skal begrundelsen som hovedregel indeholde oplysninger om:

  • Hvorfor det er nødvendigt at søge dispensation (Eksempelvis hvilke usædvanlige forhold, der ligger til grund for, at en prøve ikke er bestået i tre tidligere forsøg).

  I Universitetets vurdering af, om der foreligger usædvanlige forhold, kan studieegnethed ikke indgå. Det kan dog være en fordel i forhold til dit videre forløb, at få udarbejdet en studieplan, dog må universitetet ikke tage dette i betragtning i vurderingen af, om der skal gives dispensation..

  Det er vigtigt, at du uddyber din dispensationsansøgning, så ansøgningen er konkret og godt begrundet. Husk altid at vedlægge dokumentation i det omfang, det er muligt. Dokumentation kan eksempelvis være lægeerklæringer for sygdom og lignende.

 • +

  Frister

  Der kan være bestemte frister for dispensationsansøgninger. Det er vigtigt, at du forhører dig om dette på dit studie.

  Dispensation er i visse tilfælde være en forudsætning for at du kan fortsætte på dit studie. Derfor bør du som udgangspunkt altid aflevere din ansøgning om dispensation hurtigst muligt, så du kan få afklaret din situation.

  Proceduren og fristerne for dispensationer kan variere fra studie til studie. Undersøg derfor dit studies regler og fremgangsmetoder, og spørg eventuelt dit studienævn, hvis du er i tvivl.

 • +

  Vil du vide mere?

  Hvis du er i tvivl om dine muligheder eller rettigheder, så kontakt sekretæren på din uddannelse eller dit studienævn.

  Oversigt over studienævn

  Oversigt over uddannelser