Disciplinærregler på AAU

Disciplinærreglerne

Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aalborg Universitet

Publiceret: 16.02.2018 (Sidst ændret: 09.01.2020)

Print som pdf

Indhold

I medfør af

 • § 14, stk. 9, i lov om universiteter (universitetsloven) som bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019.
 • § 9 i bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) som ændret ved bekendtgørelse nr. 1503 af 28. november 2017, bekendtgørelse nr. 1080 af 28. august 2018 og senest bekendtgørelse nr. 878 af 26. august 2019.
 • § 17, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område samt
 • § 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

fastsættes:

KAPITEL 1. REGLERNES OMRÅDE

       § 1. Nærværende regler om disciplinære foranstaltninger vedrører den adfærd (handlinger såvel som undladelser), som studerende udviser

 1. i Aalborg Universitets regi,
 2. i situationer, der kan sidestilles hermed, samt
 3. i tilfælde, hvor den studerende er eller burde være klar over, at adfærden kan få indflydelse på Aalborg Universitets funktion.

      Stk. 2. Som studerende efter stk. 1 anses alle personer, som er indskrevet ved en uddannelse eller dele heraf ved Aalborg Universitet, herunder ordinært indskrevne studerende, ph.d.-studerende, gæstestuderende, udvekslingsstuderende m.v., enkeltfagsstuderende og studerende under deltidsuddannelse i øvrigt samt studerende indskrevet på adgangskursus og gymnasiale enkeltfag.
      Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 9 og 16 gælder endvidere for ansøgere til Aalborg Universitets bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser.
       Stk. 4. Ph.d.-studerendes brud på god videnskabelig praksis omfattes af selvstændige regler og retningslinjer.

 

KAPITEL 2. ORDENSREGLER

      § 2. Studerende har pligt til at opføre sig hensynsfuldt og ordentligt overfor medstuderende, universitetets ansatte og alle udenforstående personer, myndigheder og virksomheder som universitetet samarbejder med, således at studerende ikke er til gene for andre eller volder skade på andre eller disses ejendom. Studerende har endvidere pligt til at opføre sig på en sådan måde, at universitetets funktion ikke forstyrres samt tage hensyn til universitetets ejendom, bygninger og ejendele. Dette gælder tillige adfærd på sociale medier, i det omfang der er tale om netværk for studerende på Aalborg Universitet eller netværk oprettet af Aalborg Universitet.
      § 3. Studerende har pligt til at afholde sig fra at udvise forstyrrende adfærd under en eksamen samt fra at begå handlinger eller undladelser, som udgør eksamenssnyd, eller som medvirker hertil. Ligestillet med en eksamen er i denne forbindelse enhver form for prøve.
      § 4. Studerende har pligt til at holde sig orienteret om og overholde de regler m.v., der fastsættes af universitetet, eller som gælder for dette eller dets studerende, herunder ordens- og sikkerhedsforskrifter, informationssikkerhedsregler, regler for behandling af persondata, eksamensregler samt retningslinjer om god skik i akademiske og videnskabsetiske anliggender. Studerende har endvidere pligt til at rette sig efter anvisninger og påbud fra universitetets ansatte og ledere om overholdelse af sådanne regler m.v.
      § 5. Overtrædelse af Straffeloven og Lov om euforiserende stoffer, i forbindelse med aktiviteter på Aalborg Universitet, er en overtrædelse af disciplinærreglerne, og vil ud over disciplinære sanktioner medføre politianmeldelse.
      § 6. Den studerende skal på forlangende fremvise studiekort eller andet identifikationsbevis med billede.

 

KAPITEL 3. EKSAMENSSNYD

     § 7. Som eksamenssnyd anses bl.a.:

 1. Plagiat i forbindelse med eksaminer eller plagiat vedrørende aktiviteter, der leder frem til en eksamen, jf. nærmere herom i § 8
 2. Tilfælde hvor en eksaminand før eller under en eksamen uretmæssigt skaffer sig hjælp til besvarelse af en opgave
 3. Forfalskning af data til brug i en eksamenssituation
 4. Tilfælde hvor en eksaminand efter en eksamen forsøger at påvirke bedømmelsen eller ændre bedømmelsesgrundlaget, herunder ved at fortsætte med sin besvarelse efter at eksamen er slut
 5. Ikke-tilladt samarbejde, herunder samarbejde om løsning af individuelle opgaver
 6. Brug af ikke tilladte hjælpemidler, herunder også brug af mobiltelefon og internetadgang
 7. Tilsidesættelse af retningslinjer for brug af elektroniske foranstaltninger ved eksamen, eksempelvis overvågningssystemer
 8. Tilfælde, hvor en eksaminand lader en anden møde op og udgive sig for at have samme identitet som eksaminanden for herved at deltage i den pågældende eksamen på eksaminandens vegne

      § 8. Plagiering omfatter, jf. dog stk. 2 og 3, tilfælde, hvor en skriftlig opgavebesvarelse helt eller delvist fremtræder som produceret af eksaminanden eller eksaminanderne selv, selvom opgavebesvarelsen:

 1. omfatter identisk eller næsten identisk gengivelse af andres formuleringer eller værker, uden at det gengivne er markeret med anførselstegn, kursivering, indrykning eller anden tydelig markering med angivelse af kilden,
 2. omfatter større passager med et ordvalg, der ligger så tæt på et andet værk eller lignende formuleringer m.v., at man ved sammenligning kan se, at passagerne ikke kunne være skrevet uden anvendelse af det andet værk,
 3. omfatter brug af andres ord eller idéer, uden at disse andre er krediteret på behørig vis, eller
 4. genbruger tekst og/eller centrale idéer fra egne tidligere bedømte eller publicerede arbejder uden iagttagelse af bestemmelserne i nr. 1 og 3.

      Stk. 2. Såfremt en skriftlig opgavebesvarelse afleveres af en gruppe, er hvert enkelt medlem af gruppen ansvarlig for, at opgaven i sin helhed ikke indeholder plagiat, jf. stk. 1.
      Stk. 3. Det i stk. 1 anførte gælder tillige, med de nødvendige ændringer, for andre typer af opgavebesvarelser og andre kilder end henholdsvis skriftlige besvarelser og skriftlige kilder.

 

KAPITEL 4. OPLYSNINGSPLIGT I FORBINDELSE MED ANSØGNING

      § 9. Ansøgere til bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser er forpligtede til at oplyse om fagligt relevante forhold til grund for optagelsen, herunder at fremsende dokumentation for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uddannelsesforløb.

 

KAPITEL 5. ANDRE OVERTRÆDELSER

      § 10. Studerende er forpligtede til at anvende it og tekniske foranstaltninger under hensyntagen til god skik og brug og i henhold til regler for ansvarlig it-brug. Som brud på god skik og brug betragtes blandt andet misbrug af it, datahackning, uretmæssig brug af dataprogrammer, ulovlig fildeling, brud på it-sikkerhed eller brug af student-mail til private formål, der kan have betydning for Aalborg Universitets omdømme.

 

KAPITEL 6. PROCEDURE OG KOMPETENCE

      § 11. Opstår der formodning om, at en studerende har overtrådt bestemmelserne i kapitel 2-5, anmeldes forholdet til den leder, der er ansvarlig for det pågældende lokale eller den pågældende aktivitet eller uddannelse m.v. 
      Stk. 1. Vedrører forholdet en igangværende eksamen, og er der utvivlsomt tale om eksamenssnyd eller forstyrrende adfærd, kan studielederen, den som studielederen bemyndiger hertil, eller bedømmerne i enighed bortvise den studerende fra eksamenen, mens den stadig pågår. I så tilfælde vurderes berettigelsen heraf i forbindelse med den efterfølgende afgørelse
      Stk. 2. Vedrører anmeldelsen efter stk. 1 eksamenssnyd i en opgavebesvarelse, der skal anvendes under en eksamen, kan studielederen udsætte eksamenen, hvis det ikke er muligt at afklare forholdet inden den fastsatte eksamensdato.

       § 12. Efter modtagelsen af en anmeldelse indkalder den ansvarlige leder, jf. dog stk. 2, den studerende til en samtale til nærmere belysning af sagsforholdet. Den studerende har ret til at møde med en bisidder. Er det ikke muligt at indkalde den studerende til en personlig samtale, anvendes i stedet skriftlig kommunikation.
      Stk. 2. Er sagens omstændigheder helt ekstraordinære, kan Rektor eller den person, som Rektor bemyndiger hertil, efter anmodning træffe beslutning om, at behandlingen af sagen helt overgår til Rektor

     § 13. Hvis den ansvarlige leder efter belysning af sagsforholdet finder anmeldelsen berettiget, skal forholdet indberettes til Rektor, såfremt der er tale om gentagne eller grove overtrædelser af bestemmelserne i kapitel 2-5 eller forsøg herpå, og overtrædelserne derfor findes at burde føre til, at den studerende bortvises fra universitetet.
    Stk. 2. En midlertidig bortvisning efter § 19, stk. 3 indberettes uden unødig forsinkelse til rektor, der påbegynder sagsbehandlingen efter at have modtaget de oplysninger, som fremgår af stk.3. Rektor træffer herefter endelig afgørelse om, hvorvidt bortvisningen opretholdes som enten en midlertidigt eller en permanent bortvisning, om sanktionen skal ændres til en skriftlig advarsel, eller om sanktionen skal bortfalde.
     Stk. 3. Indberetning efter stk. 2 skal ske uden unødig forsinkelse. Med indberetningen skal følge en skriftlig fremstilling af sagen, der omfatter oplysninger, der entydigt identificerer de indberettede personer, samt en kort redegørelse og den foreliggende dokumentation for forholdet. Ved indberetning af eksamenssnyd eller overtrædelse af eksamensregler i øvrigt, skal det oplyses hvilken eksamen, der er tale om. Er der tale om gentagelsestilfælde for én eller flere af de indberettede personer, skal dette oplyses.
     Stk. 4. Ved indberetning af plagiering skal de plagierede dele markeres med tydelig henvisning til de kilder, der er plagieret fra. Den plagierede tekst skal ligeledes markeres i kildeteksten.
     Stk. 5. Hvis uddannelsen udbydes som en engelsksproget uddannelse, og blot én af de indberettede personer ikke er fortrolig med dansk, skal indberetningen udfærdiges på engelsk.

     § 14. Rektor træffer afgørelse i sagen, såfremt forholdet er indberettet efter §13, stk. 1, eller såfremt sagens behandling helt er overgået til rektor i medfør af §12, stk. 2. I øvrige tilfælde afgøres sagen af den ansvarlige leder.
     Stk. 2. Sagen afgøres under iagttagelse af forvaltningslovens regler om bl.a. partshøring, begrundelse samt klagevejledning. I denne forbindelse skal skrivelser til en indberettet studerende udfærdiges på engelsk, hvis den indberettede ikke er fortrolig med dansk, og uddannelsen udbydes som en engelsksproget uddannelse.

 

KAPITEL 7. SANKTIONER OG KONSEKVENSER

      § 15. Den efter § 14, stk. 1, kompetente myndighed skal på universitetets vegne anmelde kriminelle forhold og kan i forbindelse med afgørelsen af en sag anvende én eller flere af følgende sanktioner i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom i § 20:

 1. Tildeling af en skriftlig advarsel mod gentagne overtrædelser af reglerne.
 2. Bortvisning fra en eksamen.
 3. Helt eller delvist inddragelse af retten til brug af universitetets IT-systemer i tilfælde af misbrug heraf.

     Stk. 2. Rektor kan udover de i stk. 1 nævnte sanktioner bortvise en studerende fra universitetet i overensstemmelse med bestemmelserne i §§18-19.
     Stk. 3. Konstateres det, at der er foretaget eller forsøgt foretaget plagiering, kan den studerende ikke modtage vejledning i forbindelse med omskrivningen af plagiatet. Studielederen kan dog dispensere herfra, hvis der foreligger formildende omstændigheder.

     § 16. Ved overtrædelse af oplysningspligten, jf. § 9, har Rektor følgende sanktionsmuligheder:
     Stk. 2. Tildeling af advarsel.
     Stk. 3. Annullering af karakter for fag, som den studerende uretmæssigt har deltaget i.
     Stk. 4. Annullering af optagelse eller indskrivning i hvilken forbindelse Rektor samtidig kan træffe afgørelse om, hvorvidt den pågældende efter en periode på ny vil kunne ansøge om optagelse eller indskrivning på den samme eller på en anden uddannelse ved Aalborg Universitet.

Skriftlig advarsel
      § 17. Tildeling af en skriftlig  advarsel kan finde sted, hvor der i det konkrete tilfælde konstateres en mildere overtrædelse af reglerne. Endvidere kan en advarsel tildeles samtidig med, at der tildeles en bortvisning fra eksamen efter §18 eller en bortvisning fra universitetet efter § 19.

Bortvisning fra eksamen
     § 18. Bortvisning fra eksamen kan finde sted i tilfælde, hvor der konstateres eksamenssnyd eller overtrædelse af eksamensregler i øvrigt.
     Stk. 2. Bortvisning kan ske med fremad- eller bagudrettet virkning og indebærer, at den studerende har brugt et eksamensforsøg, men ikke får bedømt sin eksamenspræstation, eller får en allerede givet bedømmelse annulleret.
     Stk. 3. Ved den efterfølgende eksamen i samme aktivitet skal den studerende udarbejde en helt ny besvarelse. Studielederen kan dispensere herfra.

Bortvisning fra universitetet
     § 19. Bortvisning fra universitetet kan finde sted ved grove eller gentagne overtrædelser af reglerne i kapitel 2-5.
     Stk. 2. Bortvisningen kan være tidsbegrænset eller permanent og kan alt efter forholdets karakter ske med øjeblikkelig virkning. 
     Stk. 3. Ved gentagne eller grove overtrædelser af § 2, eller hvor det skønnes nødvendigt af hensyn til universitetets uforstyrrede funktion, kan den ansvarlige leder med øjeblikkelig virkning bortvise en studerende midlertidigt fra universitetet. 
     Stk. 4. I bortvisningsperioden er den studerende udelukket fra alle aktiviteter på universitetet, herunder al deltagelse i undervisning og eksamener.
     Stk. 5. En studerendes overtrædelse af stk. 4. anses for en grov overtrædelse af § 2.
     Stk. 6. En bortvist studerende kan ikke få refunderet eller godskrevet en evt. studieafgift for bortvisningsperioden.
     Stk. 7. Den studerende kan ikke få forhåndsmerit til eller endelig merit for eventuelle studieaktiviteter, som tænkes gennemført eller er gennemført ved andre uddannelsesinstitutioner i bortvisningsperioden.

      § 20. Ved afgørelsen af, om en given sanktion skal bringes i anvendelse over for en studerende, og i givet fald i hvilket omfang, skal der lægges vægt på overtrædelsens konkrete skadevirkning for universitetet, herunder omverdenens tillid til de eksamener, der aflægges ved universitetet, samt hensynet til bevarelse af respekten for arbejdet på universitetet. Herudover skal der lægges vægt på, om der er givet forudgående advarsler, risikoen for gentagelse samt om universitetets interesser kan tilgodeses tilstrækkeligt ved en mindre indgribende sanktion. 

 

KAPITEL 8. KLAGE

      § 21. Afgørelser truffet i henhold til dette regelsæt kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til Rektor på aau@aau.dk. Klagen skal ikke indsendes inden for nogen bestemt frist. Studieservice varetager sagsbehandlingen på vegne af Rektor. Fastholdes afgørelsen, afgiver Studieservice på vegne af Rektor en udtalelse, som den studerende får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen for Forskning og Uddannelse vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

 

KAPITEL 9. IKRAFTTRÆDEN OG ØVRIGT

      § 22. Reglerne træder i kraft den 21 oktober 2019. Samtidig ophæves "Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aalborg Universitet af 1. marts 2018".
     Stk. 2. Rektor kan fastsætte en vejledning til reglerne.

Oprindelse, baggrund og historik

Regelsættet er fastsat iht. universitetsloven og første udgave af regelsættet blev fastsat den 16. februar 2009.

Nærværende regelsæt erstatter hermed den tidligere af 1. marts 2018.

 

Aalborg Universitet, den 21. oktober 2019
 

Per Michael Johansen                                            / Lone Vestergaard             
Rektor                                                                       Studiechef


  

Formål og afgrænsning

Regelsættet regulerer disciplinære foranstaltninger vedrørende den adfærd, som studerende udviser. 

Overordnede rammer

Regelsættet suppleres af ”Vejledning til Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aalborg Universitet”. Heri findes flere fortolkningsbidrag og procedurebeskrivelser til udfyldelse af regelsættet.

Kontakt og ansvar

Regelsættet fastsættes af Rektor, men ansvaret for vedligeholdelse af regelsættet er placeret ved Studieservice.

Ved spørgsmål til regelsættet kan Uddannelsesjura og Sekretariat i Studieservice kontaktes på
sts-sekretariatet@adm.aau.dk.

Begrebsdefinitioner

Ingen.

Bilag

Ingen.

Vejledning til ”Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aalborg Universitet”

Publiceret: 16.02.2018 (Sidst ændret: 07.10.2021)

Print som pdf

Indhold

Resumé

En disciplinærsag kan normalt opdeles i tre mere eller mindre selvstændige faser:

 1. Anmeldelsesfasen (opdagelsesfasen)
 2. Undersøgelsesfasen (den indledende fase)
 3. Afgørelsesfasen

 

Anmeldelsesfasen (opdagelsesfasen)

Disciplinærreglerne omfatter adfærden hos samtlige studerende ved universitetet, i det omfang adfærden finder sted i universitetets regi, i situationer, som kan sidestilles hermed, eller i situationer, hvor den studerende er eller burde være klar over, at adfærden kan få indflydelse på universitetets funktion.

Opstår der formodning om, at en studerendes adfærd er i strid med disciplinærreglerne, anmeldes forholdet til den leder, der er ansvarlig for det pågældende lokale, den pågældende aktivitet eller uddannelse. Det er studielederen som har et ansvar for at reagere, såfremt en studerendes adfærd er i strid med disciplinærreglerne.  Opgaven kan dog være videredelegeret til anden person, eksempelvis studienævnsformanden.
 

Undersøgelsesfasen (den indledende fase)

Efter modtagelsen af en anmeldelse, foretager den ansvarlige leder de indledende undersøgelser af forholdet ved dels at indhente den fornødne dokumentation og dels at indkalde den studerende til en personlig samtale til belysning af forholdet. Den studerende har ret til at møde med en bisidder. Er det ikke muligt at afholde en sådan samtale, anvendes i stedet skriftlig kommunikation.

Såfremt den ansvarlige leder finder formodningen bestyrket, indberettes forholdet til Rektor, hvis og kun hvis forholdet er så groft, at det findes at burde føre til en bortvisning fra universitetet (se vejledende retningslinjer nedenfor, herunder om midlertidig bortvisning). I alle øvrige tilfælde træffer den ansvarlige leder selv afgørelse i sagen. En evt. indberetning skal overholde visse formkrav vedr. identifikation af den indberettede samt dokumentation af forholdet, og der  skal anvendes den hertil udarbejdede indberetningsskabelon.
 

Afgørelsesfasen

Sagen afgøres under iagttagelse af forvaltningsretlige regler, herunder i særlig grad kravene om partshøring, begrundelse samt klagevejledning. Såfremt det findes bevist, at den studerende har overtrådt disciplinærreglerne, kan der anvendes én eller flere af følgende sanktioner:

 1. Tildeling af en skriftlig advarsel mod gentagne overtrædelser af reglerne.
 2. Bortvisning fra en eksamen, hvis eksamensregler findes overtrådt – hvilket indebærer, at den studerende registreres som ”ej bedømt” fra den pågældende eksamen.
 3. Hvis forholdet udgør en grov eller gentagen overtrædelse af disciplinærreglerne, kan Rektor desuden bortvise den studerende fra universitetet. Bortvisningen kan være tidsbegrænset eller permanent og indebærer, at den studerende i bortvisningsperioden er udelukket fra alle aktiviteter på universitetet, herunder al deltagelse i undervisning og eksamener. Ved en tidsbegrænset bortvisning registreres den studerende som havende orlov i bortvisningsperioden.

Særligt for så vidt angår plagiering bedømmes forholdet normalt ud fra følgende retningslinjer:

 • Grov plagiering: Omfatter besvarelsen mere end 5% direkte afskrift eller anden form for plagiering i et omfang på mere end 50% af besvarelsen sker normalt bortvisning fra universitetet
 • Plagiering: Omfatter besvarelsen direkte afskrift i mindre omfang end 5% eller anden form for plagiering svarende til 5-50% af besvarelsen sker normalt alene bortvisning fra eksamen
 • Simpel plagiering: Omfatter besvarelsen alene anden plagiering end direkte afskrift i et omfang på under 5% af besvarelsen tildeles normalt en advarsel
 • Skærpende eller formildende omstændigheder kan få indflydelse på vurderingen efter ovenstående. Ved gentagelsestilfælde anses forholdet normalt for grov plagiering

Udover ovennævnte sanktioner kan det komme på tale at anvende andre særlige foranstaltninger og/eller sanktioner – herunder udsættelse af eksamenen ved formodning om eksamenssnyd, hvis forholdet ikke kan afklares inden det fastsatte eksamenstidspunkt.

 

1. Anmeldelsesfasen (opdagelsesfasen)

1.1. Disciplinærreglerne forbyder studerende at udvise en bestemt adfærd i bestemte situationer, hvor begrebet adfærd både omfatter handlinger og undladelser. Overtrædelser heraf sanktioneres (straffes) med én eller flere af de sanktioner, som reglerne giver mulighed for at anvende.

Hvis der opstår formodning om, at en studerende har overtrådt disciplinærreglerne, skal forholdet anmeldes til den ansvarlige leder.

 

Reglernes område

Hvilken persongruppe er omfattet af reglerne?

1.2. Reglerne har virkning for samtlige studerende, uanset måden, hvorpå de pågældende er indskrevet. Dog er ph.d.-studerendes adfærd i forhold til videnskabelige uredelighed omfattet af selvstændige regler og retningslinjer.

1.3. Reglerne har dog tillige virkning for tidligere studerende ved universitetet, jf. nærmere herom pkt. 1.9.

1.4. Reglerne omfatter tillige ansøgeres og disses oplysningspligt om tidligere beståede uddannelseselementer. Ansøgere til/studerende på Aalborg Universitets professionsbacheloruddannelser kan ikke efter disciplinærreglerne sanktioneres for manglende iagttagelse af oplysningspligten med hjemmel i adgangsbekendtgørelsen, idet der ikke er hjemmel hertil.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har dog i anledning af en henvendelse fra Aalborg Universitet, d. 2.7. 2019 svaret, at Aalborg Universitet i kraft af anstaltsforholdet har hjemmel til at sanktionere manglede overholdelse af oplysningspligten for ansøgere og studerende på professionsbacheloruddannelserne. Henvendelsen er journaliseret under sagsnr. 2019-603- 00229.

1.5. Begrebet studerende anvendes i disciplinærreglerne og i vejledningen om alle personer, der falder ind under pkt. 1.2.-1.4.

 

Hvornår er de studerende omfattet af reglerne?

1.6. Studerendes adfærd er omfattet af disciplinærreglerne, hvis adfærden udvises i universitetets regi, i situationer, der kan sidestilles hermed, samt i tilfælde, hvor den studerende er eller burde være klar over, at adfærden kan få indflydelse på universitetets funktion.

Studerendes adfærd anses således for omfattet af disciplinærreglerne i følgende tilfælde:

 • Hvis adfærden finder sted på universitetets område eller i forhold til universitetets ejendom.
 • Hvis adfærden finder sted i forbindelse med aktiviteter, som afvikles af eller i samarbejde med universitetet, eller som træder i stedet for sådanne aktiviteter; som eksempler på aktiviteter, som er eller kan være omfattet, kan nævnes undervisning, eksamener, ekskursioner, konferencer, messer, projektorienteret forløb, praktik og lignende.
 • Hvis adfærden udgør chikane eller lignende mod universitetets studerende eller ansatte.
 • Hvis adfærden i øvrigt finder sted på en sådan måde eller på et sådan sted, at den studerende bør være klar over, at adfærden kan få indflydelse på universitetets (uforstyrrede) funktion; som eksempel kan nævnes vold over for personer, selv om den studerende er klar over, at ofrene er medstuderende eller ansatte.

 

Tidsmæssige spørgsmål

1.7. Det kan tænkes, at der i perioden fra en studerendes udvisning af en bestemt adfærd og til den efterfølgende anmeldelse af forholdet eller behandlingen heraf er sket ændringer i den studerendes forhold, i disciplinærreglerne eller i praksis. Sådanne ændringer reguleres af det nedenstående.

1.8. Disciplinærreglerne regulerer adfærden hos studerende ved universitetet. Hvis den pågældende person i mellemtiden er ophørt med at være studerende ved universitetet, er vedkommende imidlertid stadig omfattet af reglerne, idet det afgørende er personens status på tidspunktet for adfærden.

1.9. Bedømmelsen af selve forholdet skal altid foretages efter de regler, som var gældende på det tidspunkt, hvor adfærden fandt sted – selvom afgørelsen principielt set træffes efter de nugældende regler og derfor også skal overholde de processuelle regler, som er indeholdt i de nugældende regler.

1.10. Det er endelig et almindeligt strafferetligt princip, at den studerende sanktionsmæssigt skal stilles på den bedst tænkelige måde i forhold til de regelsæt, der kan tænkes at komme i anvendelse. I praksis er den væsentligste konsekvens heraf, at den studerende ikke kan straffes for en adfærd, hvis adfærden i mellemtiden er blevet afkriminaliseret, eller hvis adfærden slet ikke var kriminaliseret efter de dagældende regler.

 

Hvilken adfærd sanktioneres af disciplinærreglerne?

1.11. Studerende har pligt til at holde sig orienteret om og overholde de forskrifter (regler m.v.), der fastsættes af universitetet, eller som gælder for dette eller dets studerende. Sådanne forskrifter kan være fastsat på ethvert niveau i universitetets organisation, ligesom de kan være indeholdt i lovgivningen, herunder bekendtgørelser. Studerende har endvidere pligt til at rette sig efter anvisninger og påbud fra universitetets ansatte og ledere om overholdelse af sådanne forskrifter.

Adfærd, som er i strid med ovenstående, sanktioneres i henhold til disciplinærreglerne. Overtrædelse af pligten til at holde sig orienteret om relevante regler sanktioneres dog kun indirekte, forstået på den måde, at den studerende som udgangspunkt ikke kan undskylde en overtrædelse med ukendskab til reglerne, hvis reglerne i øvrigt har været tilgængelige.

 

Særligt om ordens- og sikkerhedsforskrifter

1.12. Studerende har pligt til at holde sig orienteret om og overholde fastsatte sikkerheds- og ordensforskrifter. De studerende er i denne forbindelse underlagt en pligt til at opføre sig på en sådan måde, at universitetets funktion ikke forstyrres, samt til at tage hensyn til andre studerende og ansatte og til universitetets ejendom, bygninger og ejendele. Dette indebærer blandt andet, at støjende adfærd, spisning, indtagelse af drikkevarer, rygning m.v. ikke må finde sted på måder eller steder, hvor det medfører ulempe for andre.

Det vil normalt blive anset for en skærpende omstændighed, hvis studerende overtræder ordens- eller sikkerhedsforskrifter på trods af tydelig skiltning eller lignende.

1.3. Studerende er endvidere forpligtede til at anvende it og tekniske foranstaltninger under hensyntagen til god skik og brug og i henhold til regler for ansvarlig it-brug. Som brud på god skik og brug betragtes blandt andet misbrug af it, datahackning, uretmæssig brug af dataprogrammer, ulovlig fildeling, brud på it-sikkerhed eller brug af student-mail til private formål, der kan have betydning for Aalborg Universitets omdømme, herunder bl.a. hvis indholdet i mails sendt fra student-mailen har karakter af at være truende, vedrører kriminelle forhold m.v.

 

Særligt om eksamensreglementer og eksamenssnyd

1.14. Studerende har pligt til at holde sig orienteret om og overholde eksamensregler, herunder til at afholde sig fra at udvise forstyrrende adfærd under en eksamen, samt fra at begå handlinger eller undladelser, som udgør eksamenssnyd, eller som medvirker hertil. Ligestillet med en eksamen er i denne forbindelse enhver form for prøve.

1.15. Det er ikke muligt at definere begrebet eksamenssnyd fuldstændigt udtømmende. Som eksamenssnyd anses dog bl.a., men især, tilfælde, hvor:

 • en eksaminand før eller under en eksamen uretmæssigt skaffer sig hjælp til besvarelse af en opgave, herunder ved at benytte sig af ikke tilladte hjælpemidler, forfalskede data eller plagiering. Om plagiering henvises til afsnit 4.
 • en eksaminand efter en eksamen forsøger at påvirke bedømmelsen eller ændre bedømmelses-grundlaget, herunder ved at fortsætte med sin besvarelse efter at eksamenen er slut.
 • en studerende er eller burde være klar over, at vedkommendes adfærd medvirker til eksamenssnyd. Ansatte kan også medvirke til studerendes eksamenssnyd, men en sådan adfærd sanktioneres ikke af disciplinærreglerne for studerende. I stedet kan det komme på tale at anvende ansættelsesretlige disciplinærmidler.
 • en studerende under en skriftlig stedprøve ikke overholder reglerne for eksamensovervågning.

En række mere konkrete eksempler på eksamenssnyd er angivet i disciplinærreglerne §7.

 

Særligt om akademisk disciplin og videnskabsetiske regler

1.16. Studerende har pligt til at holde sig orienteret om og overholde de retningslinjer for akademisk disciplin samt de videnskabsetiske regler, der gælder for det pågældende fagområde. Dette gælder i særlig grad på kandidatniveau. Det skal understreges, at der kan være forskel fra fagområde til fagområde.

Under de nævnte retningslinjer og regler hører fx forbud mod forfalskning af dokumenter, der er udstedt af universitetet, og tyveri/misbrug af andres forskningsresultater eller værker. Herudover kan plagiering, som ikke foretages i en egentlig eksamenssituation, være omfattet af retningslinjerne. Om plagiering henvises i øvrigt til afsnit 4.
 

Anmeldelse til den ansvarlige leder 

1.17. Opstår der formodning om, at en studerende har overtrådt disciplinærreglerne, anmeldes forholdet til den leder, der er ansvarlig for det pågældende lokale, den pågældende aktivitet eller uddannelse.

Normalt vil den ansvarlige leder være studielederen vedrørende forhold i relation til undervisning eller eksamener, institutlederen ved problemer i instituttets lokaler eller dekanen i tilfælde, som ikke hører under en bestemt studieleder eller institutleder. Der kan dog være tale om, at Studieservice betragtes som den ansvarlige enhed, eksempelvis ved sager i forbindelse med optagelse og valg til de styrende organer.

 

2. Undersøgelsesfasen (den indledende fase)

2.1. Efter modtagelsen af en anmeldelse, skal den ansvarlige leder foretage de indledende undersøgelser af forholdet. Der findes kun én undtagelse hertil: Rektor eller den person, som Rektor bemyndiger hertil, kan således træffe beslutning om, at behandlingen af sagen helt overgår til Rektor, hvis sagens omstændigheder findes helt ekstraordinære.

I forbindelse med undersøgelsen skal der indhentes den fornødne dokumentation for forholdet. Herudover skal den studerende indkaldes til en samtale til nærmere belysning af sagsforholdet. Den studerende vil ved personligt fremmøde have ret til at møde med en bisidder. Er det ikke muligt at indkalde den studerende til en personlig samtale, anvendes i stedet skriftlig kommunikation.

Det er i visse tilfælde muligt at bortvise en studerende fra en eksamen, mens eksamenen stadig pågår, jf. nærmere pkt. 3.13. Det er, jf. nærmere pkt. 3.14. tillige muligt at udskyde en eksamen, hvis der før eksamenstidspunktet opstår formodning om eksamenssnyd, men det ikke er muligt at afklare forholdet og træffe afgørelse i sagen inden eksamenstidspunktet.

 

Indberetning til Rektor

2.2. Hvis den ansvarlige leder efter belysning af sagsforholdet finder anmeldelsen berettiget, skal forholdet indberettes til Rektor, hvis og kun hvis overtrædelserne findes at burde føre til, at den studerende skal bortvises fra universitetet. I øvrige tilfælde afgøres sagen af den ansvarlige leder selv.

En overtrædelse vil kun kunne føre til en bortvisning fra universitetet, hvis der er tale om gentagne eller grove overtrædelser af de forskrifter, som er opregnet i disciplinærreglerne. Forholdet skal således ikke indberettes til Rektor, alene fordi der foreligger et kriminelt forhold, idet den ansvarlige leder har kompetence til at anmelde kriminelle forhold til politiet, hvis vedkommende i øvrigt har kompetence til at afgøre sagen.

2.3. Såfremt det findes nødvendigt at indberette forholdet til Rektor, skal indberetningen ske uden unødig forsinkelse.

For at sikre, at Rektor har mulighed for at behandle sagen på en hurtig og forsvarlig måde, skal der med indberetningen følge en skriftlig fremstilling af sagen, der omfatter oplysninger om navn og studienummer for hver indberettet person samt en kort redegørelse og den foreliggende dokumentation for forholdet. Ved indberetning af eksamenssnyd eller overtrædelse af eksamensreglementer skal det desuden gøres klart hvilken eksamen, der er tale om. Er der tale om gentagelsestilfælde, skal dette tillige oplyses.

Ved indberetning af plagiering skal der herudover medfølge en kopi af den indberettedes opgavebesvarelse, hvori de plagierede dele skal være markeret med tydelig henvisning til de kilder, der er plagieret fra. Den plagierede tekst eller lignende skal ligeledes markeres i en medfølgende kopi af kildeteksten. En rapport på baggrund af en elektronisk plagiatscanning kan udgøre denne dokumentation. Dog skal der i så fald være foretaget en vurdering af, hvad der konkret betragtes som plagiering i forhold til hvad rapporten angiver som umiddelbar plagiering (kvalitetssikring af plagiatrapporten).

Hvis uddannelsen eller den pågældende studieaktivitet udbydes som en engelsksproget uddannelse eller aktivitet, og blot én af de indberettede personer ikke er fortrolig med dansk, skal indberetningen, herunder den skriftlige fremstilling, udfærdiges på engelsk.

Standardskabelon for indberetning af sager vedrørende eksamenssnyd/plagiat til Rektor skal anvendes.

2.4. Hvis indberetningen ikke opfylder ovennævnte krav, vil den ansvarlige leder blive pålagt at opfylde dem, medmindre Rektor eller den person, som Rektor bemyndiger til at behandle sagen, ikke finder dette hensigtsmæssigt i den konkrete sag.

 

3. Afgørelsesfasen


Hvem træffer afgørelse i sagen?

3.1. Rektor træffer afgørelse i sagen, hvis sagen er indberettet til Rektor, eller hvis Rektor har besluttet at overtage hele sagsbehandlingen som følge af ekstraordinære omstændigheder. I alle øvrige tilfælde træffes afgørelsen af den ansvarlige leder. Såfremt et indberettet forhold utvivlsomt ikke kan eller ikke vil føre til bortvisning fra universitetet, vil sagen i øvrigt normalt blive hjemvist til behandling ved den ansvarlige leder.

I det nedenstående betegnes den person, der træffer afgørelse i sagen, som den kompetente myndighed.


 

Hvilke krav stilles til afgørelsen?

3.2. En studerende kan kun sanktioneres efter disciplinærreglerne, hvis den kompetente myndighed finder det bevist, at den studerende rent faktisk har udvist en adfærd, som dels er omfattet af disciplinærreglerne og dels er i strid hermed.
 

3.3. Afgørelsen og sagsbehandlingen skal i øvrigt overholde de krav, der følger af forvaltningsretten, herunder i særlig grad følgende:

 • Partshøring: Kan den studerende ikke antages at være bekendt med, at den kompetente myndighed er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før den studerende er gjort bekendt med oplysningerne og blevet givet lejlighed til inden en frist på mindst en uge at fremkomme med en udtalelse. Dette gælder dog kun, såfremt oplysningerne er til ugunst for den studerende og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Der findes herudover visse undtagelser til pligten til at foretage partshøring, jf. nærmere Forvaltningslovens § 19.
 • Begrundelse: Hvis den studerende sanktioneres og afgørelsen derved er til ugunst for den studerende, , skal der gives en begrundelse. Begrundelsen skal indeholde a) en henvisning til disciplinærreglernes §14, jf. § 15-19, b) en angivelse af de hovedhensyn, der har været bestemmende for den nærmere afgørelse, samt c) en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.
 • Klagevejledning: Hvis den studerende sanktioneres, skal der gives en klagevejledning med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage. . Eksempel på klagevejledning findes under pkt. 5.1. Denne opdateres i universitetets standardiserede klagevejledning (findes i AAU håndbogen).
 • God forvaltningsskik: Herunder skal alene fremhæves, at forvaltningen under sagens behandling skal behandle den studerende høfligt og professionelt.

 

Sanktioner og særlige foranstaltninger

3.4. Hvis disciplinærreglerne findes overtrådt, kan den kompetente myndighed anvende følgende sanktioner:

 1. Tildeling af en skriftlig advarsel mod gentagne overtrædelser af reglerne.
 2. Er der tale om misbrug af universitetets IT-systemer, vil den studerendes ret til at anvende disse kunne inddrages helt eller delvist.
 3. Bortvisning fra en eksamen.

Rektor kan herudover beslutte at bortvise den studerende fra universitetet, herunder også annullere den pågældendes optagelse eller karakterer i fag, den studerende uretmæssigt har deltaget i, hvis det drejer sig om en ansøgers mangelfulde eller ukorrekte oplysninger ved ansøgning på optagelse.

Ved afgørelsen af, om en given sanktion skal bringes i anvendelse over for en studerende, og i givet fald i hvilket omfang, skal der lægges vægt på overtrædelsens konkrete skadevirkning for universitetet, herunder omverdenens tillid til de eksamener, der aflægges ved universitetet, samt hensynet til bevarelse af respekten for arbejdet på universitetet. Herudover skal der lægges vægt på, om der er givet forudgående advarsler, risikoen for gentagelse, samt om universitetets interesser kan tilgodeses tilstrækkeligt ved en mindre indgribende sanktion (disciplinærreglerne §20).

3.5. Udover ovennævnte sanktioner kan det komme på tale at anvende følgende særlige foranstaltninger og/eller sanktioner:

 1. Politianmeldelse, hvis der konstateres mulige kriminelle forhold.
 2. Bortvisning fra en igangværende eksamen, hvis det konstateres, at der utvivlsomt foreligger eksamenssnyd eller forstyrrende adfærd.
 3. Udskydelse af en eksamen, hvis der før eksamenstidspunktet opstår en formodning om eksamenssnyd i en opgavebesvarelse, der skal anvendes under en eksamen, men det ikke er muligt at træffe afgørelse i sagen før det fastsatte eksamenstidspunkt.
 4. Nægtelse af vejledning i forbindelse med omskrivning af en opgavebesvarelse, hvori der er konstateret plagiering.

 

Særligt om tildeling af en advarsel

3.6. Hvis disciplinærreglerne findes overtrådt, kan og skal den kompetente myndighed altid som minimum give en skriftlig advarsel mod gentagne overtrædelser af reglerne.

En advarsel har i øvrigt den virkning, at den studerende ved en evt. senere overtrædelse af disciplinærreglerne kan forvente en hårdere sanktion, end tilfældet ellers ville være.

 

Særligt om bortvisning fra en eksamen

3.7. Bortvisning fra en eksamen kan finde sted i tilfælde, hvor der konstateres eksamenssnyd eller overtrædelse af eksamensregler i øvrigt.

Bortvisningen kan ske med fremad- eller bagudrettet virkning og indebærer, at den studerende har brugt et eksamensforsøg, men ikke får bedømt sin eksamenspræstation, eller får en allerede givet bedømmelse annulleret. Konkret betyder dette, at den studerende i STADS registreres som ”ej bedømt” fra den pågældende eksamen.

 

Særligt om bortvisning fra Universitetet

3.8. Bortvisning fra universitetet kan finde sted ved grove eller gentagne overtrædelser af de forskrifter, som er opregnet i eller indeholdt i disciplinærreglerne.

Bortvisningen kan være tidsbegrænset eller permanent og indebærer, at den studerende i bortvisningsperioden er udelukket fra alle aktiviteter på universitetet, herunder al deltagelse i undervisning og eksamener. En bortvist studerende kan ikke få refunderet eller godskrevet en evt. studieafgift for bortvisningsperioden.
 

3.9. Ved en tidsbegrænset bortvisning registreres den studerende som havende orlov i bortvisningsperioden. Medmindre den studerende i mellemtiden har meldt sig ud af universitetet, vil den studerende således automatisk blive registreret som aktiv studerende efter udløbet af bortvisningsperioden.

Bortvisningsperioden vil normalt omfatte ét eller flere semestre. Hvis bortvisningsperioden undtagelsesvis ikke følger semesterinddelingen, vil den studerende efter udløbet af perioden kunne deltage i eksamener, selvom vedkommende har været registreret som havende orlov i semesteret.
 

3.10. En permanent bortvisning fra universitetet indebærer, at den studerende bliver udmeldt af universitetet og skal tilbagelevere sit studiekort. Herudover indebærer bortvisningen, at den studerende permanent vil være udelukket fra alle aktiviteter på universitetet og ikke vil kunne optages eller indskrives på en uddannelse eller dele heraf ved universitetet. Rektor kan, efter ansøgning, tillade, at en studerende, som er blevet bortvist permanent, optages eller indskrives på ny. Dette er dog betinget af, at der er forløbet mindst 5 år fra afgørelsen, og at den studerende på overbevisende måde kan redegøre for, at vedkommende fremover vil være i stand til at overholde disciplinærreglerne.

 

Særligt om midlertidig afgørelse om bortvisning

3.11 En midlertidig afgørelse om bortvisning er en foranstaltning, som har til formål at stoppe en studerendes adfærd, der er i strid med ordensreglerne i disciplinærreglernes § 2 eller som forstyrrer universitetets funktion jf. disciplinærreglernes § 4. Bestemmelsen i disciplinærreglernes § 19, stk. 3, kan anvendes, når det tidsmæssigt vurderes påkrævet, at bortvisningen træder i kraft øjeblikkeligt og ikke kan afvente en normal sagsbehandling, samtidigt med at andre muligheder for stoppe en adfærd vurderes udtømte.

Bestemmelsen i disciplinærreglernes § 19, stk. 3 finder anvendelse i andre situationer end eksamenssituationer, idet eksamenssituationer specifikt reguleres efter disciplinærreglernes § 11, stk. 2. 

Bestemmelsen hjemler, at der på stedet, efter en høring med meget kort frist, træffes en afgørelse om midlertidig bortvisning. Afgørelsen bør så vidt muligt meddeles skriftligt, men kan om nødvendigt meddeles mundtligt. Der udarbejdes notat efter Offentlighedslovens §13 om en eventuel mundtlig meddelelse af afgørelsen.  Omstændighederne omkring sagen kan begrunde, at partshøring sker telefonisk, via Skype, studentmail eller på anden måde. I det omfang partshøring sker mundtligt eller telefonisk skal der udarbejdes notat efter Offentlighedslovens § 13. Når der træffes en afgørelse om midlertidig bortvisning skal der i afgørelsen ikke tages stilling til den tidsmæssige udstrækning af bortvisningen. Dette træffer Rektor afgørelse om i forbindelse med den endelige behandling af sagen.

Når afgørelsen om midlertidig bortvisning er meddelt den studerende, indberettes afgørelsen og baggrunden herfor af den ansvarlige leder til Rektor, med henblik på, at Rektor iværksætter en behandling af sagen som en adfærdssag. Den ansvarlige leder følger den fremgangsmåde, som er beskrevet i pkt. 2.3.

Rektor træffer endelig afgørelse om bortvisningen, herunder om den skal være tidsbegrænset eller permanent. Rektor kan ligeledes ophæve eller ændre afgørelsen.

 

Særlige foranstaltninger og sanktioner

Politianmeldelse

3.12. Den kompetente myndighed skal anmelde kriminelle forhold til politiet. En sådan anmeldelse er ikke en sanktion udøvet af universitetet, heller ikke selv om anmeldelsen foretages på universitetets vegne. Der er således alene tale om, at forholdet anmeldes til politiet til nærmere efterforskning, idet det formodes, at forholdet ud over overtrædelse af universitetets regelsæt tillige indebærer overtrædelse af et strafferetligt regelsæt.

Det ovenstående er selvfølgelig ikke til hinder for, at en person, som har været offer for et kriminelt forhold, selv anmelder forholdet til politiet – heller ikke selv om offeret er ansat ved universitetet. Anmeldelsen sker så blot ikke på universitetets vegne.

Hensigten med bestemmelsen i disciplinærreglernes § 5 er ikke, at AAU skal kunne afgøre om der er sket en overtrædelse af Straffeloven eller Lov om Euforiserende Stoffer, hvis der er tvivl om det er sket. Der er 2 muligheder:

 • Hvis den som anmeldelsen vedrører benægter at have overtrådt Straffeloven eller Lov om Euforiserende Stoffer, og der ikke umiddelbart er objektive oplysninger kan der klart godtgør, at der er sket et lovbrud, men der er en mistanke, så må AAU indgive politianmeldelse. Hvis det så viser sig, at anmeldelsen fører til en dom, kan AAU fastsætte en disciplinær sanktion efterfølgende.
 • Hvis en studerende ved en samtale f.eks. erkender at have udøvet vold mod en anden studerende, eller f.eks. solgt euforiserende stoffer på AAU, så kan AAU godt lægge til grund, at der er sket overtrædelse af Straffeloven eller Lov om Euforiserende Stoffer. AAU kan her fastsætte en sanktion og indgive politianmeldelse. 

3.13. En forvaltningsmyndighed skal behandle en sag uden unødig forsinkelse. Disciplinærsagen vil således ikke blive sat i bero, mens politiet behandler en evt. anmeldelse. Det faktum, at den studerende risikerer straf efter to regelsæt, har heller ikke indflydelse på afgørelsen eller valget af en evt. sanktion.

 

Bortvisning fra en igangværende eksamen

3.14. Vedrører forholdet en igangværende eksamen, og er der utvivlsomt tale om eksamenssnyd eller forstyrrende adfærd, kan studielederen, den, som studielederen bemyndiger hertil, eller bedømmerne i enighed bortvise den studerende fra eksamenen, mens den stadig pågår. I så tilfælde vurderes berettigelsen heraf i forbindelse med den efterfølgende afgørelse.
 

Udskydelse af en eksamen

3.15. Vedrører forholdet eksamenssnyd, herunder plagiering, i en opgavebesvarelse, der skal anvendes under en eksamen, udsætter studielederen eksamenen, hvis det ikke er muligt at afklare forholdet inden det fastsatte eksamenstidspunkt. Der kan dog alene ske udsættelse af den eksamen, hvortil der formodes at være foretaget eksamenssnyd. Dvs. at den studerende kan deltage i øvrige eksaminer, indtil der er truffet afgørelse i sagen.
 

Nægtelse af vejledning

3.16. Konstateres det, at der er foretaget eller forsøgt foretaget plagiering, kan den studerende ikke modtage vejledning i forbindelse med omskrivningen af plagiatet. Studielederen kan dog dispensere herfra, hvis der foreligger formildende omstændigheder.

 

4. Særligt om plagiering og sanktionering heraf

4.1. Begrebet plagiering anvendes normalt i forbindelse med tekst, hvilket nedenstående tager udgangspunkt i. Det forholder sig dog således, at stort set ethvert kunstigt frembragt produkt kan plagieres, herunder tegninger, figurer, modeller, skulpturer, musikstykker, noder m.v., og at sådan plagiering også er omfattet af disciplinærreglerne.

Plagieringen anses for eksamenssnyd, hvis den konstateres i en opgavebesvarelse, som den studerende har indleveret til brug under en eksamen, dvs. hvis der skal foretages en bedømmelse af opgavebesvarelsen, eller en eksamen skal tage udgangspunkt i opgavebesvarelsen. Hvis der sker plagiering uden for en decideret eksamenssituation, vil plagieringen dog ofte kunne anses for en overtrædelse af retningslinjerne for akademisk disciplin eller de videnskabsetiske regler, som gælder for fagområdet.

 

Hvornår foreligger der plagiering?

4.2. Som praktisk hovedregel vil der foreligge plagiering, hvis en studerende i en opgavebevarelse forsøger at give det indtryk, at vedkommende er ophavsmand til en idé, tekst, opsætning eller lignende, selvom ophavsmanden faktisk er anden.

Nærmere bestemt foreligger der plagiering, hvis en opgavebesvarelse helt eller delvist fremtræder som produceret af den eller de studerende selv, selv om opgavebesvarelsen

 1. omfatter identisk eller næsten identisk gengivelse af andres formuleringer eller værker, uden at det gengivne er markeret med anførselstegn, kursivering, indrykning eller anden tydelig markering med angivelse af kilden, herunder evt. sidetal eller lignende (afskrift),
 2. omfatter større passager med et ordvalg, der ligger så tæt på et andet værk eller lignendes formuleringer m.v., at man ved sammenligning kan se, at passagerne ikke kunne være skrevet uden anvendelse af det andet værk (parafrasering m.v.),
 3. omfatter brug af andres ord eller idéer, uden at disse andre er krediteret på behørig vis (anden plagiering), eller
 4. genbruger tekst og/eller centrale idéer fra egne tidligere bedømte eller publicerede arbejder uden iagttagelse af ovenstående nr. 1 og 3 (selvplagiering).

Studerende har således ret til at anvende og citere fra andre forfatteres værker – så længe det sker med behørig kreditering af de anvendte værker og forfattere og tydelig markering af citater m.v.
 

4.3. Den studerende har pligt til at sikre sig, at produkter udfærdiget af vedkommende selv overholder de krav, der stilles – herunder at andre værker og forfattere krediteres i behørigt omfang. Hvis opgavebesvarelsen er udarbejdet i en gruppe, betragtes gruppen som fælles ansvarlige for, at opgaven efterlever reglerne for kildehåndtering. Såfremt der er tydeligt bevis for, at alene en eller nogle i en gruppe er ansvarlige for den foretagne plagiering, vil den konkrete disciplinærsag normalt kun videreføres for disses vedkommende og dermed ikke de resterende gruppemedlemmer.

Principielt set forefindes der således ikke en nedre bagatelgrænse for, hvornår der foreligger plagiering. I den praktiske verden er realiteten dog en anden: For det første vil ikke enhver lighed mellem den studerendes produkt og et andet værk blive anset for plagiering. Fx kan en enkeltstående, kortere sætning således i sig selv normalt ikke anses for at være plagiat. Herudover kan bestemte vendinger fx være gængse inden for det pågældende fagområde eller være så nærliggende i den konkrete sammenhæng, at sammenfaldet mellem teksterne må anses for betydningsløst. Og for det andet kan der principielt være tale om ordinært ’kildesjusk’, hvilket normalt vil blive anset for tilfældet, hvis der i et helt projekt alene konstateres nogle få linjers afskrift uden behørig kildeangivelse.

 

Vurdering af grovheden af en konstateret plagiering 

4.4. Ved afgørelsen af hvilken sanktion, der skal bringes i anvendelse over for konstateret plagiering, er grovheden af den foretagne plagiering af afgørende betydning. Vurderingen heraf skal ske på baggrund af nedenstående vejledende retningslinjer.

Vurderingen bør tage udgangspunkt i plagieringens omfang (i % af det indleverede produkt) samt i plagieringens type, hvorved forstås den måde, hvorpå plagieringen er foretaget (jf. pkt. 4.2.). Hvis den studerende har anvendt flere typer af plagiering, bør der foretages en helhedsvurdering:

Tabel vedr. plagieringens type

Hvis der foreligger skærpende eller formildende omstændigheder skal dette inddrages under vurderingen. Inddragelsen heraf kan ske på baggrund af nedenstående retningslinjer:

Tabel vedr. skærpende eller formildende omstændigheder

 

Hvilken sanktion skal bringes i anvendelse ved konstatering af plagiering?

4.5. Hvilken sanktion, der skal anvendes, afhænger af hvornår og under hvilke omstændigheder, plagieringen konstateres.

Efter en konkret vurdering, og hvor der i øvrigt ikke er særligt skærpende omstændigheder, kan førstegangsforseelser, som i omfang er under hvad der svarer til 10-12% ren afskrift, alene sanktioneres med bortvisning fra den aktuelle eksamen og tildeling af en skriftlig advarsel mod at overtræde disciplinærreglerne igen. Det er en forudsætning for at anvende denne lempelse, at førstegangsforseelsen er begået på 1. eller 2. semester af en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse på AAU og hvis eventuelle formildende omstændigheder gør sig gældende, også undtagelsesvis på 3. semester af en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse på AAU.  Det forudsættes således, at lempelsen lettere kan finde anvendelse på 1. semester end på 2. semester og kun under helt særlige omstændigheder på 3. semester. Denne lempelse af sanktioneringen ændrer ikke ved indberetningspligten til Rektor, således som den er beskrevet under pkt. 2.2. jf. pkt. 4.4.

Plagieringen konstateres uden for en eksamenssituation

4.6. Konstateres plagieringen uden for en egentlig eksamenssituation, vil der ofte være tale om overtrædelse af retningslinjer for akademisk disciplin. Dette er dog ikke ensbetydende med, at plagieringen sanktioneres lige så hårdt, som hvis den blev konstateret i en eksamenssituation.

Konstateres plagieringen under vejledningen, skal der gribes ind over for alle former for plagiering, uanset hvor begrænset den er. I denne forbindelse gøres det klart over for den studerende, at plagiering ikke tolereres, og at det plagierede skal omskrives. Hvis der på trods af påtalen fortsat kan konstateres plagiering efter afleveringen, anses dette for en skærpende omstændighed.

 

Plagieringen konstateres efter aflevering af en opgavebesvarelse

4.7. Konstateres plagieringen i en opgavebesvarelse, der er afleveret, og som skal anvendes eller har været anvendt under en eksamen, sanktioneres den studerende på følgende måde:

 1. Ved konstatering af grov plagiering: Rektor bortviser den studerende fra såvel universitetet som den pågældende eksamen og advarer vedkommende mod gentagne overtrædelser af disciplinærreglerne. Forholdet skal derfor indberettes til Rektor, i hvilken forbindelse indberetningen skal overholde visse formkrav, jf. pkt. 2.3. Omskrivning af det plagierede sker uden vejledning, medmindre der gives dispensation som følge af formildende omstændigheder.
 2. Ved konstatering af plagiering: Den studerende bortvises fra den pågældende eksamen og advares mod gentagne overtrædelser. Studielederen indkalder tillige den studerende til en alvorlig samtale. Omskrivning af det plagierede sker uden vejledning, medmindre der gives dispensation som følge af formildende omstændigheder.
 3. Ved konstatering af simpel plagiering: Den studerende advares mod gentagne overtrædelser af disciplinærreglerne.

 

5. Klage

5.1. Hvis den studerende sanktioneres, vil vedkommende have mulighed for at klage over afgørelsen. Afgørelsen kan påklages til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Det vil sige, at styrelsen alene kan forholde sig til, om en sag er behandlet i overensstemmelse med gældende ret, herunder almindelige forvaltningsretlige grundsætninger. Styrelsen kan således ikke tage stilling til faglige spørgsmål eller vurderinger i en sag, medmindre disse ligger uden for de retlige rammer.
 

Eksempel på klagevejledning:

Denne afgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Retlige spørgsmål kan eksempelvis være inhabilitet, mangelfuld høring, mangelfuld klagevejledning eller øvrige bekendtgørelsesmæssige eller forvaltningsretlige uoverensstemmelser. Skriftlig klage skal indgives  på e-mail: aau@aau.dk Du skal ikke indgive klagen inden for nogen bestemt frist. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse, som du får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen for Forskning og Uddannelse sammen med universitetets udtalelse og dine eventuelle kommentarer hertil. 

 

Formål og afgrænsning

Denne vejledning er udarbejdet i medfør af § 22, stk. 2 i Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aalborg Universitet (disciplinærreglerne).

Vejledningen har til formål at uddybe og udfylde reglerne til brug for såvel regelanvenderne (de ansvarlige ledere) som studerende ved Aalborg Universitet (herefter universitetet). Vejledningen indledes med et resumé.

Overordnede rammer

Vejledningen er fastsat iht. AAU’s disciplinærregler § 22, stk. 2 og første udgave af vejledningen blev fastsat den 16. februar 2009.

Nærværende vejledning erstatter hermed den tidligere udgave heraf:

Aalborg Universitet, den 21. oktober 2019

 

Per Michael Johansen                                           / Lone Vestergaard
Rektor                                                                      Studiechef

Kontakt og ansvar

Vejledningen fastsættes af Rektor, men ansvaret for vedligeholdelse af vejledningen er placeret ved Studieservice.

Ved spørgsmål til regelsættet kan Uddannelsesjura og Sekretariat i Studieservice kontaktes på:
sts-sekretariatet@adm.aau.dk

Begrebsdefinitioner

Ingen.