Structural and Civil Engineering, Civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”DET FUNGERER RIGTIG GODT, AT MAN HAR NOGLE KURSER OG DEREFTER LAVER ET PROJEKT, DER HAR EN SAMMENHÆNG MED DET, MAN HAR LÆRT”

Martin Bundgaard Andreasen, studerende

På civilingeniøruddannelsen i Structural and Civil Engineering (Bygge- og Anlægskonstruktion) i Esbjerg lærer du igennem eksperimentelt arbejde og computersimulering at løse komplicerede tekniske og designmæssige problemer. Det kan eksempelvis være beregninger, der skal vise, hvilken belastning en given bro kan klare, og hvordan den mest hensigtsmæssigt skal konstrueres i relation til omgivelser og behov.

Du vil arbejde med områder som:

 • Spændings- og deformationsanalyse af bærende konstruktioner
 • Design og analyse af marine konstruktioner
 • Design og analyse af komplekse konstruktioner

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du bliver opfordret til tæt samarbejde med erhvervslivet gennem dine projekter, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på reelle udfordringer inden for branchen.

”JEG VAR I GYMNASIET RET GLAD FOR MATEMATIK OG FYSIK, SÆRLIGT NÅR FAGENE BLEV KOBLET SAMMEN, SÅ MATEMATIKKEN BLEV BRUGT TIL AT MODELLERE ET VIRKELIGT, FYSISK PROBLEM”

Jacob Hausgaard Lyngs, færdiguddannet bygningsingeniør fra AAU

På kandidatens 1. og 2. semester bruger I halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde relevante løsningsforslag.

På 3. semester er der mulighed for fx et studieophold på et udenlandsk universitet eller virksomhedsophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester.

Ud over nogle stærke faglige kvalifikationer får du nogle gode generelle kompetencer med i bagagen.

Du lærer at:

 • løse komplicerede tekniske problemer ved brug af naturvidenskabelig og teknologisk viden
 • deltage i planlægning, realisering og styring af komplekse teknologiske systemer og være i stand til at inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af tekniske problemer
 • indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge
 • deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde og den teknologiske udvikling

”SPECIELT LÆGGER UDDANNELSEN STOR VÆGT PÅ, AT VI BLIVER GODE TIL AT MODELLERE KONSTRUKTIONER MED NUMERISKE VÆRKTØJER OG IKKE MINDST, AT VI KAN ANALYSERE OG VURDERE VORES RESULTATER”

Asger Bojesen Madsen, studerende


1. SEMESTER: KONSTRUKTIONSANALYSE

På 1. semester er fokus på bærende konstruktioner. En konstruktionsdel (fx en brodrager) underkastes en detaljeret analyse med henblik på at bestemme dens materialeegenskaber, styrke og stivhed.  Ofte er det ikke muligt med simple metoder at bestemme en kompleks konstruktions styrke og deformation, så i analysen skal der både indgå eksperimentelt arbejde, beregninger med håndkraft og computer samt laboratorieforsøg med modeller i mindre skala. Ved at kombinere forskellige metoder øges konklusionernes pålidelighed, og du opnår samtidigt erfaring med de forskellige metoders styrker og svagheder. Der lægges endvidere vægt på modellering og analyse med kommercielle programmer som fx ANSYS og ABAQUS.

PROJEKT

 • Introduction to Problem Based Learning within Structural and Mechanical Engineering (5 ECTS)
 • Stiffness Analysis of Load-Bearing Structures (10 ECTS)

KURSER

 • Structural Mechanics and Dynamics (5 ECTS)
 • Material Modelling in Mechanical Design (5 ECTS)
 • Fluid and Wave Dynamics (5 ECTS)

”AAU-ESBJERG ER ET LILLE, DYNAMISK UNIVERSITET, HVOR ALLE KENDER ALLE OG HVOR MANGE GERNE HJÆLPER SINE MEDSTUDERENDE”

MARTIN BOUVIN KYNDE, STUDERENDE

2. SEMESTER: KYST- OG OFFSHOREKONSTRUKTIONER

Havnemoler, kystsikringsanlæg, havvindmøller og boreplatforme er alle marinekonstruktioner og eksempler på, hvad du kan komme til at beskæftige dig med på kandidatuddannelsens 2. semester. Projektet er todelt. Den ene del omhandler de naturskabte belastninger fra bølger, vind, strøm og is, som marinekonstruktioner udsættes for. Her bliver tests, statistikker og andre matematiske modeller anvendelige metoder til at beskrive og vurdere den maksimale belastning i et bygningsværks levetid. Den anden del kan omhandle analyse og fundering af selve konstruktionen med henblik på at modificere og forbedre strukturens modstandsevne. Der kan desuden foretages computerbaserede beregninger for at fastlægge belastninger på konstruktionen og designet af fundamentet.

PROJEKT

 • The Excitation and Foundation of Marine Structures (15 ECTS)

KURSER

 • Coastal, Offshore and Port Engineering (5 ECTS)
 • Risk and Reliability in Engineering (5 ECTS)
 • Advanced Structural Engineering (5 ECTS)


3. SEMESTER: design og analyse af avancerede/specielle konstruktioner

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at:

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

Vælger du et sædvanligt semesterforløb på AAU, lærer du selvstændigt at kunne anvende og vurdere metoder til analyse og design af avancerede og/eller teknisk komplicerede konstruktioner eller materialer.

PROJEKT

 • Analysis and Solution of Advanced Civil and/or Structural Engineering Problems (15 ECTS)

KURSER

 • Tre valgfag (5+5+5 ECTS): Renewable Energy Structures: Wind Turbines and Wave Energy Devices /  Wind Loads on Structures /  Advanced Geotechnical Engineering /  Fracture Mechanics and Fatigue

4. SEMESTER: Kandidatspeciale

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Her er det muligt for dig at specialisere dig inden for netop det område, du finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-2 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning. Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Sandsynlighedsteoretisk risikovurdering af svigt i bærende konstruktioner
 • Edb-baserede beregningsmetoder til at forudsige, hvordan svingningsfølsomme konstruktioner som fx hængebroer og høje skorstene vil opføre sig
 • Forbedring af cementbaserede materialer
 • Dimensionering af store vindmøller
 • Informationsteknologi i byggebranchen
 • Udvikling af nye teorier og beregningsmetoder til analyse af bærende konstruktioner

MERE INFO OM structural and civil engineering?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

 

LÆS MERE OM DINE muligheder for virksomheds- og udlandsophold

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde