Operations and Innovation Management, Civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”UDDANNELSEN HAR GIVET MIG GODE GENERALIST-FÆRDIGHEDER OG BRED VIDEN OM MANGE EMNER”

Peter-Emil Iversen, tidligere studerende, nu Senior Consultant ved NNIT

På uddannelsen i Operations and Innovation Management (Værdikæder og Innovationsledelse) får du praktisk erfaring og teoretisk indsigt i internationale forhold vedrørende strategi-, innovations- og forandringsprocesser. Uddannelsen fokuserer specielt på at udvikle, drive og vedligeholde forretningssystemer og sigter efter at give dig en omfattende indsigt inden for uddannelsens fagområde.

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem forelæsninger og projektarbejde. Kontakten til erhvervslivet er en væsentlig del af uddannelsen, og alle projekter og opgaver foregår i samarbejde med virksomheder. Det giver dig en enestående mulighed for at afprøve teori i praksis.

Du lærer om fx:

 • Organisationsanalyse og -design
 • Virksomhedsudvikling
 • Global produktionsudvikling og –strategi
 • Design af globale forretningssystemer og værdikæder
 • Innovations- og forandringsledelse
 • Præstationsmåling og -vurdering af globale forretningsprocesser
 • Business Intelligence og analytiske metoder
 • Global implementering

På 1. og 2. semester bruger du halvdelen af din studietid på kurser og den anden halvdel på projektarbejde i selvvalgte grupper. 3. semester giver dig mulighed for fx et projektorienteret forløb i en virksomhed (i Danmark eller udlandet) eller et udlandsophold på et andet universitet, og herefter afslutter du din kandidatuddannelse med et speciale på 4. semester.

"Jeg elsker at arbejde i grupper med at løse et virkeligt problem – det er selvfølgelig udfordrende og hårdt til tider, men man føler altid, at man har lært utrolig meget igennem projektarbejdet"

Louise Jensen, studerende

1. SEMESTER

På 1. semester får du teoretisk indsigt i virksomhedens forretningsprocesser ud fra et strategisk internationalt ledelses- og strukturperspektiv. Semestret gør dig i stand til at analysere og udvikle innovative, helhedsorienterede og integrerede løsninger ud fra forskellige synsvinkler. Centrale perspektiver er markeds- og forretningsmæssige, organisatoriske og teknologiske.

PROJEKT

 • Integrated Solutions – Designing Global Business Systems and Value Chains (15 ECTS)

KURSER

 • Organisational Analysis and Design (5 ECTS)
 • Operations Development and Strategy (5 ECTS)
 • Enterprise Engineering and Design (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • En førende producent af elektronisk lydudstyr til den internationale professionelle musikbranche har set behovet for nye typer af udstyr til optagelse af bl.a. halvprofessionelle musikere. Projektet går ud på at analysere de indledende faser i innovationsprocessen og foreslå ændringer, som sikrer systematik i frembringelse af idéer og koncepter til det spirende marked.
 • En større dansk produktionsvirksomhed ønsker at sikre at kunderne i højere grad inkluderes, når nye produkter udvikles. Hvordan opnås dette?
 • En større dansk produktionsvirksomhed ønsker at skabe forbedret vidensdeling på tværs af hele organisationen, både blandt forskellige afdelinger og på tværs af landegrænser. Hvordan gøres dette bedst muligt?


2. SEMESTER

På 2. semester arbejder du med ledelse og gennemførelse af tværkulturelle, teknologiske og organisatoriske forandringsprojekter. Semestret gør dig i stand til at analysere og tilrettelægge komplicerede forandringsprocesser i et internationalt forretningsmiljø.

PROJEKT

 • Global Implementation (15 ECTS)

KURSER

 • Innovation and Change Management (5 ECTS)
 • Global Business Performance (5 ECTS)
 • Business Intelligence and Analytics (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • En mindre dansk produktionsvirksomhed ønsker at forstå, hvordan den fjerde industrielle revolution kan påvirke dem, og hvordan de kan udnytte dette med primær fokus på deres brug af data både internt og eksternt

PROJEKTARBEJDET GIVER DIG MULIGHED FOR AT LØSE VIRKELIGE PROBLEMSTILLINGER I SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER

3. SEMESTER

På 3. semester får du international arbejdserfaring, og derfor forventes det, at du gennemfører et virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i udlandet. Under virksomhedsopholdet udarbejdes der et projekt. Projektet giver mulighed for at arbejde med global forretningsudvikling i praksis, hvor et eller flere af temaerne fra 1. og 2. semester indgår. Som resultat af både virksomhedsophold og projekt får du, ved at indgå i et internationalt miljø, en forståelse for den globale forretningsudvikling i praksis.

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • En international virksomhed ønsker at opbygge et nyt supply chain system på det japanske marked. Den studerende bliver placeret på virksomhedens japanske hovedsæde med henblik på at løse opgaven lokalt på det japanske marked.
 • En virksomhed ønsker at sikre vidensdeling mellem den danske og den udenlandske produktion og den studerende bliver placeret i den udenlandske afdeling
 • En udenlandsk produktionsafdeling af en større virksomhed ønsker at forbedre samspillet mellem udbud og efterspørgsel med det formål at reducere lagerbeholdningen. Hvordan opnås dette?


4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-3 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)


MERE INFO OM operations and innovation management?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

LÆS MERE OM DINE muligheder for virksomheds- og udlandsophold

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde