Mechanical Design, civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

"DET ER EN UDFORDRING, AT VI HELE TIDEN BESKÆFTIGER OS MED AT OPTIMERE PÅ TINGENE. DET ER SPÆNDENDE AT FINDE PÅ NYE OG BEDRE LØSNINGER"

SØREN LETH, STUDERENDE

På civilingeniøruddannelsen i Mechanical Design (Maskinkonstruktion) lærer får du indsigt i en bred vifte af design- og maskinkonstruktionsværktøjer - lige fra klassiske ingeniørdiscipliner som dimensionering af maskinkonstruktioner til forsøgsteknik af avancerede materialer og håndtering af de nyeste computerbaserede analyse- og beregningsværktøjer.

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem kurser, laboratoriearbejde og projektarbejde.

På kandidatens 1. og 2. semester bruger du halvdelen af studietiden på kurser og den anden halvdel på projektarbejde. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner for at finde løsningsforslag.

På 3. semester er der mulighed for fx et studieophold på et udenlandsk universitet eller virksomhedsophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Dit afgangsprojekt, specialet, færdiggør du på 4. semester.

”STUDIEMILJØET I ESBJERG ER SUPER FEDT. MAN KENDER NÆRMEST ALLE FRA SIN ÅRGANG, OG DER ER MEGET TÆT SAMARBEJDE MED UNDERVISERE OG DE STUDERENDE”

Vibeke Geeththana Chivalingam, studerende

1. SEMESTER: KONSTRUKTIONSANALYSE

På 1. semester lærer du, hvordan en maskiningeniør analyserer og beregner strukturelle effekter i et komplekst maskinsystem fx via avancerede forsøg, tests og simuleringer af dele af en lastbærende konstruktion.

En konstruktionsdel (fx en brodrager) underkastes en detaljeret analyse med henblik på at bestemme dens materialeegenskaber, styrke og stivhed.  Ofte er det ikke muligt med simple metoder at bestemme en kompleks konstruktions styrke og deformation, hvorfor der i analysen både indgår eksperimentelt arbejde, beregninger med håndkraft og computer samt laboratorieforsøg med modeller i mindre skala. Ved at kombinere forskellige metoder øges konklusionernes pålidelighed, og du opnår samtidig erfaring med de forskellige metoders styrker og svagheder. Der lægges endvidere vægt på modellering og analyse med kommercielle programmer som fx ANSYS og ABAQUS.

PROJEKT

 • Introduction to Problem Based Learning within Structural and Mechanical Engineering (5 ECTS)
 • Stiffness Analysis of Load-Bearing Structures (10 ECTS)

KURSER

 • Structural Mechanics and Dynamics (5 ECTS)
 • Material Modelling in Mechanical Design (5 ECTS)
 • Fluid and Wave Dynamics (5 ECTS)


2. SEMESTER: KYST- OG OFFSHOREKONSTRUKTIONER

På 2. semester er projektarbejdet todelt. Den ene del omhandler bestemmelse af de naturskabte belastninger fra bølger, vind, strøm og is, som marinekonstruktioner udsættes for. Her bliver tests og statistikker anvendelige metoder til at beskrive og vurdere den maksimale belastning i et bygningsværks levetid. Anden del af projektet omhandler selve konstruktionen, som kan være en jacket-konstruktion til en havvindmølle. I den forbindelse skal et eksisterende design eftervises og optimeres således, at den ultimative bæreevne er tilstrækkelig til at modstå de vurderede miljømæssige belastninger. Yderligere skal det sikres, at konstruktionen som følge af bølge- og vindlaster ikke oplever udmattelsesskader i løbet af den ønskede levetid. Hermed indgår strukturberegninger og analyser af bølger og vind som væsentlige elementer på 2. semester.

PROJEKT

 • Offshore Structures (15 ECTS)

KURSER

 • Coastal, Offshore and Port Engineering (5 ECTS)
 • Advanced Structural Engineering (5 ECTS)
 • Risk and Reliability in Engineering (5 ECTS)

3. SEMESTER: DESIGN OG ANALYSE AF AVANCEREDE/SPECIELLE KONSTRUKTIONER

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at:

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

Vælger du et sædvanligt semesterforløb på AAU, lærer du selvstændigt at kunne anvende og vurdere metoder til analyse og design af avancerede og/eller teknisk komplicerede konstruktioner eller materialer.

PROJEKT

 • Analysis and Solution of Advanced Mechanical and/or Offshore Engineering Problems (15 ECTS)

KURSER

 • Renewable Energy Structures: Wind Turbines and Wave Energy Devices (5 ECTS)
 • Wind Loads on Structures (5 ECTS)
 • Fracture Mechanics and Fatigue (5 ECTS)


4. SEMESTER: KANDIDATSPECIALE

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde. Projektgrupperne er små (1-2 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning. Ofte vil afgangsprojektet kunne knyttes til igangværende forskning på universitetet og/eller foregå i samarbejde med en virksomhed. Ønsker du et mere omfattende speciale, er det muligt at påbegynde afgangsprojektet på 3. semester.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Modellering af en borestreng i samarbejde med Mærsk, hvor man har arbejdet med en riser fra en produktionsbrønd, der er boret 3 km ned under havbunden. Under produktion sker der en termisk udvidelse og sammentrækning på riseren. Systemet optimeres og beregnes ved hjælp af computerbaserede analysemodeller.
 • Vibrationsdæmpning i samarbejde med Vestas Aircoil, hvor man har eftervist, at det vibrationsniveau generatorkøleren udsættes for kan reduceres ved indføring af vibrationsabsorberende understøtninger. Der er opbygget og valideret en dynamisk FE-model af en generatorkøler. Modelleringsteknikken er valideret gennem sammenligninger af eigenmodes med egenfrekvenser målt ved eksperimenter.
 • Udvikling af pumpeteknologi i samarbejde med Grundfos, hvor man har udviklet et system til aktiv dæmpning af vibrationer i pumper.
 • Udvikling af landbrugsmaskiner i samarbejde med Kverneland, hvor man har analyseret på, hvordan en konstruktion belastes. Med dette projekt er det blevet muligt at forudsige udmattelsesproblemer for bestemte samlingsdetaljer tidligere i produktudviklingsprocessen ved at simulere en levetidstest ved hjælp af computerbaserede analysemodeller.
 • Beregning af driftsbelastninger på et afsaltningsanlæg (SWRO) i samarbejde med Danfoss. Flowet i SWRO trykvekslerens indløbsgeometri simuleres ved hjælp af CFD-analyser, hvor hastigheds- og trykfordelingen i overgangsområdet fra indløbsgeometri til cylindrene i tromlen, bestemmes. Bestemmelsen af hastigheds- og trykfordelingen skal danne grundlag for de rette initialbetingelser i cylindrene.


MERE INFO OM mechanical design?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

LÆS MERE OM DINE muligheder for virksomheds- og udlandsophold

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde