Materials Technology, Civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

"I projektarbejdet på AAU får man rig mulighed for at undersøge forskellige materialer og følge egne interesser"

Anders Noel Thomsen, tidligere studerende,
nu ph.d.-studerende ved AAU

På civilingeniøruddannelsen i Materials Technology (Materialeteknologi) kommer du til at arbejde med avancerede ingeniørmaterialer som bl.a. stål, metaller, polymerer og kompositter. Du lærer at udvikle, undersøge og at udvælge de rigtige materialer til produkter. Din viden baseres på teori og praksis fra fagområderne fysik, kemi, nanoteknologi, materialemekanik samt styrkelære.

På 1. og 2. semester bruger du halvdelen af din studietid på kurser og den anden halvdel på projektarbejde i selvvalgte grupper - ofte i samarbejde med højteknologiske virksomheder. I projekterne kommer du til at gå i dybden med komplekse og ofte tværfaglige problemstillinger.

Du lærer om fx:

 • Metalliske materialer
 • Metaller og legeringer
 • Kontinuummekanik
 • Mikromekanik
 • Brudmekanik og udmattelse
 • Polymerer og polymer kompositter
 • Polymerkemi
 • Simulering og måling af materialeopførsel

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem forelæsninger, laboratoriearbejde og projektarbejde. Du har også mulighed for et udlandsophold, enten i en udenlandsk virksomhed eller på et udenlandsk universitet.

I undervisningen er indlagt laboratorieøvelser som en del af kurserne. I visse kurser danner laboratorierapporter grundlaget for evalueringen til eksamen. I kurserne vil man stifte bekendtskab med traditionel optisk mikroskopi, men også Raman spektroskopi, FTIR og forskellige dynamiske og termiske analysemetoder vil blive introduceret og anvendt.

1. SEMESTER

1. semester handler om metaller og legeringer. I projektarbejdet arbejder du videre med temaerne fra kurserne, og du kan fx vælge at beskæftige dig med havarianalyse af mekaniske komponenter eller metallurgiske konsekvenser af svejsning.

PROJEKT

 • Metallic Materials (15 ECTS)

KURSER

 • Metals and Alloys (5 ECTS)
 • Valgfag afhængigt af din bachelorgrad (5 ECTS): Continuum Mechanics/ Solid Mechanics with Microstructure
 • Fracture Mechanics and Fatigue (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Ultralydsvejsning af power elektronikkomponenter.  Det overordnede formål med dette projekt var at undersøge procesparametre for at kunne optimere på svejseprocessen, med hensyn til holdbarhed og tidsforbrug.


2. SEMESTER

På 2. semester kommer du til at arbejde med polymerer og kompositter. I projektarbejdet integreres kursernes indhold, og du kan fx beskæftige dig med overflademodificering af nanopartikler for at øge deres vedhæftning til en given polymer eller undersøgelse af et kompositmateriales mikrostrukturs indflydelse på dets overordnede egenskaber.

PROJEKT

 • Polymers and Polymer Composites (15 ECTS)

KURSER

 • Simulation and Measuring of Materials Behaviour (5 ECTS)
 • Polymers and Composite Materials (5 ECTS)
 • Valgfag afhængigt af din bachelorgrad (5 ECTS): Fundamental Polymer Chemistry/ Polymer Chemistry

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • Opskumning af nanopartikel forstærket nanocellulære polymerer. Cellulære materialer anvendes ofte i vægtkritiske applikationer, hvor også stivhed spiller en afgørende rolle. En forøget stivhed kan opnås enten ved at forstærke polymeren med nanopartikler eller ved at mindske cellestørrelsen. Projektets formål er at afsøge potentialet med disse mekanismer og producere materiale til diverse tests til verificering af de mekaniske og fysiske egenskaber.
 • Opskumning af biopolymerer og biopolymer baserede kompositter. Opskummede materialer anvendes i vid udstrækning til indpakning af alt fra burgere til følsomt elektronisk udstyr og til det stødabsorberende materiale i cykelhjelme. Det er også velkendt at indpakningsmateriale i nogle tilfælde blot bliver smidt i naturen og er til gene for dyr og naturen generelt. Projektet fokuserer på fremstilling af disse polymerer, der både har reduceret CO2 aftryk samt åbner for muligheden for nedbrydelighed i naturen uden uhensigtsmæssige ulemper.

3. SEMESTER

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med kurser og projekt
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.


4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-3 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

Eksempel PÅ specialeemne

 • Fremstilling af højstyrke polymer nanofibre. Dette projekt omhandlede fremstilling af fibre i polymermaterialet polyakrylnitril ved hjælp af elektrospinning. De fremstillede fibre havde diametre under 100 nm og besad usædvanlige gode mekaniske egenskaber grundet deres små dimensioner. Disse fibre vil i fremtiden kunne finde anvendelse i avancerede fiberkompositmaterialer indenfor fx rumfart og flyindustrien.
   

MERE INFO OM materials technology?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

 

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde