Manufacturing Technology, Civilingeniør

Fagligt indhold

Fagligt indhold

”JEG HAR ARBEJDET MED FORSKELLIGE TEMAER SÅ SOM ANALYSE OG UDVIKLING AF FEJLRAPPORTERINGSPROCEDURER I EN PRODUKTIONSVIRKSOMHED, UDVIKLING AF EN MOBIL ROBOT OG BRUG AF HELT NYE TEKNOLOGIER INDEN FOR ROBOTTEKNOLOGI”

MIKKEL RATH PEDERSEN, TIDLIGERE STUDERENDE, 
NU POST DOC VED AAU

På uddannelsen som civilingeniør i Manufacturing Technology (Virksomhedsteknologi) lærer du at designe, udvikle og realisere nye produkter og produktionssystemer, der kan være essentielle elementer i en optimering af en virksomheds konkurrenceevne. Dette inkluderer en detaljeret introduktion til teori, metoder og værktøjer samt undervisning i emner som fx virtuel produkt- og procesudvikling, materiale- og procesteknologi, styring og robotteknologi. Du bliver herved i stand til at analysere og løse komplekse problemstillinger inden for fagområdet.

Inden for robotteknologi har du mulighed for at arbejde med robotten Lille Hjælper. Lille Hjælper er en kollaborativ robot, som selv kan navigere rundt uden menneskelig indgriben. Lille Hjælper kan også selv, uden menneskelig indgriben, skifte sine arbejdsredskaber, så de passer til en given arbejdssituation.

Uddannelsen er engelsksproget og veksler mellem forelæsninger, laboratoriearbejde og projektarbejde. Kontakten til erhvervslivet er en væsentlig del af uddannelsen, og mange projekter og opgaver foregår i samarbejde med virksomheder. Det giver dig en enestående mulighed for at kombinere teori og praksis.

Du lærer om fx:

 • Robotteknologi og automatisering
 • Materialeteknologi (fx plast, kompositter og metaller)
 • Procesteknologi (fx plastisk formgivning, plastteknologi, svejsning, og laserbearbejdning)
 • Teknisk it (fx CAD, CAM, FEM og WEB programmering)
 • Produktudvikling
 • Produktionsteknologi

På 1. og 2. semester bruger du halvdelen af din studietid på kurser og den anden halvdel på projektarbejde i selvvalgte grupper. 3. semester giver dig mulighed for fx virksomhedsophold (projektorienteret forløb/ traineeship), et studieophold på et udenlandsk universitet fx Australien, USA, Kina m.fl., eller projekt på AAU med eller uden valgfri kurser. Herefter afslutter du din kandidatuddannelse med et afgangsprojekt på 4. semester, hvor du inddrager alle de tilegnede kompetencer og interesseområder du har erhvervet gennem studiet.

“YOU HAVE THE OPPORTUNITY TO BUILD PROTOTYPES AND CONDUCT EXPERIMENTS IN THE WORKSHOPS, WHICH ADDS A GREAT VALUE TO YOUR WORK”

Paulius Stulga, tidligere studerende

1. SEMESTER

Fokus på 1. semester er et produktionsafsnit i en fremstillingsvirksomhed, der udvælges med henblik på en analyse af proces- og produktionstekniske forhold. Analysen kan initieres af erkendte kvalitetsproblemer og/eller mål om produktivitetsforbedringer. På baggrund af analysen kortlægges væsentlige årsags-/ virkningssammenhænge i forhold til fx udstyr, tolerancer, fleksibilitet, arbejdsmiljø, organisation og økonomi.

Med udgangspunkt i formulering af operationelle mål for produktionsafsnittets ydelse opstilles et antal løsningsforslag. De formulerede løsningsforslag underkastes en følsomhedsanalyse i relation til de operationelle mål. Det tilstræbes, at projektet foregår i samarbejde med en industriel virksomhed.

PROJEKT

 • Manufacturing Technology (15 ECTS)

KURSER

 • Technology and Operations Management (5 ECTS)
 • Design for Manufacturing l (5 ECTS)
 • For studerende, der har en bachelor inden for Mechanical Engineering and Manufacturing: Non-linear Finite Element – Applied on Materials Processing (5 ECTS)
 • For studerende, der har en bachelor inden for robotteknologi: Machine Learning (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 1. SEMESTER

 • Ved analyse af virksomhedens ordre- og produktionskæder valgte gruppen at konstruere et dataopsamlingssystem med det formål at illustrere og synliggøre maskindata, således at de kan viderebehandles og integreres i virksomhedens Intranet. Det fysiske system blev specificeret, konstrueret og implementeret. Der blev udarbejdet et dataopsamlingsprogram i HP VEE til synliggørelse af realtids status og styringsmuligheder i den aktuelle produktion med hensyn til forøgelse af kvalitet, produktivitet og effektivitet. På basis af JAVA blev der udarbejdet et databehandlingsprogram til synliggørelse og opsamling af data fra filer. Programmet blev udbygget i moduler for flere funktioner, således at det kan videreudvikles efter behov.
 • Svejsning af superlegering til Rolls-Royce flymotorer (Cambridge University)
 • Processimulering i samarbejde med Daimler-Chrysler
 • Opbygning af robotcelle til svejsning af kedler i samarbejde med Aalborg Industries A/S
 • Design af produktionslayout i samarbejde med Color System A/S
 • Design af modulært produktionssystem til endelig assembly af styrebokse
 • Robotsvejsning af offshore konstruktioner for at højne kvalitet og øge konkurrenceevne

”ALLE PROJEKTER JEG HAR ARBEJDET MED HAR VÆRET I SAMARBEJDE MED FORVENTNINGSFULDE VIRKSOMHEDER MED KRAV OG ØNSKER, DER SKAL IMØDEKOMMES. DETTE HAR GIVET MIG RIG MULIGHED FOR AT ANVENDE DEN TEKNISKE VIDEN, JEG FIK GENNEM KURSERNE I PRODUKTIONSSYSTEMER MED ET ÆGTE BEHOV”

Souleyman Al-Hage, tidligere studerende

2. SEMESTER

Projektet tager udgangspunkt i et produktionsmæssigt problem som analyseres med henblik på en effektivisering, optimering eller integration. Analysen skal give et detaljeret billede af de teknologiske og informationsteknologiske forhold. Der fokuseres typisk på planlægning og vurdering af rutiner og procedurer og tilhørende styresystemer i forbindelse med produktudvikling. De foreslåede løsninger skal vurderes med henblik på implementering i en industriel sammenhæng (fx med hensyn til kvalitet, lønsomhed og effektivitet). Løsningsforslagene bør endvidere inkludere en vurdering af organisatoriske problemstillinger.

Projektet kan enten gennemføres med udgangspunkt i en konkret virksomhed eller med udgangspunkt i en produktionsmæssig problemstilling.

PROJEKT

 • Development of Manufacturing Systems (15 ECTS)

KURSER

 • Engineering Optimisation – Concepts, Methods and Applications (5 ECTS)
 • Product Development and Modelling (5 ECTS)
 • For studerende, der har en bachelor inden for Mechanical Engineering and Manufacturing: Robot Vision (5 ECTS)
 • For studerende, der har en bachelor inden for robotteknologi: Digital Manufacturing (5 ECTS)

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 2. SEMESTER

 • En dansk producent af garner og net til fiskeriindustrien ønsker gennem avancerede numeriske simuleringer at opnå en bedre forståelse af fysiske karakteristika for deres produkt og produktionsforhold med henblik på at styrke deres position og konkurrenceforhold. Gennem projektet blev der fokuseret på finite element modellering og simulering af trawl opbygget af såvel konventionelle som nye højstyrkematerialer. Ligeledes blev der fokuseret på opstilling og anvendelse af computerbaserede konstruktions og produktions simuleringsværktøjer med henblik på effektivisering af ordrebehandling og til vurdering af forslag til fremtidige udviklingsmuligheder
 • Udvikling af Metal Injection Molding processen i samarbejde med Grundfos A/S
 • Specificering af en Vision – robotcelle til håndtering af kyllingefileter i samarbejde med Rose Poultry A/S
 • Udvikling af software til automatisk robotmaling i samarbejde med Inropa A/S
 • Kvalitetssikring i samarbejde med Desmi A/S
 • Lean og teknologisk forretningsudvikling i samarbejde med Sauer-Danfoss A/S
 • Simulering og optimering af det logistiske setup for offshore vindmøllefundamenter

3. SEMESTER

Du opbygger selv dit 3. semester med moduler svarende til i alt 30 ECTS. Kombinationerne er mange, så du kan rette semesteret efter dine interesser og mål. Du har fx mulighed for at

 • tage på virksomhedsophold (projektorienteret forløb, traineeship) i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På et virksomhedsophold skal du være med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden
 • studere et semester på et udenlandsk eller et andet dansk universitet
 • tage et sædvanligt semesterforløb på AAU med projekt og eventuelt kurser
 • påbegynde dit kandidatspeciale, som kan strække sig over både 3. og 4. semester (lang afgang). Her har du mulighed for at fordybe dig i et emne, du finder særligt spændende og udfordrende

Hvis du vil på studie- eller virksomhedsophold har Aalborg Universitet samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

3. og 4. semester er ofte sammenhængende, idet indholdet på 3. semester kan vælges således, at det er forberedende til 4. semester.

EKSEMPLER PÅ PROJEKTEMNER PÅ 3. SEMESTER

 • Integreret produktinnovation (projektet blev skrevet på både 3. og 4. semester): I samarbejde med en midtjysk virksomhed blev der fokuseret på udvikling, konstruktion samt teknisk ordrebehandling af palleteringssystemer. Forprojektet (konceptudvikling) blev på 3. semester gennemført på Sydney Universitet, Australien, hvor de studerende derudover gennemførte kurser i elektronik, programmering og optimeringsmetoder. På 4. semester blev koncepterne videreudviklet og konstrueret under inddragelse og udvikling af metoder samt computer støtteværktøjer. Der blev også fokuseret på udvikling af computerstyringer, som kunne adapteres til kundernes produktionsstyringssystemer

4. SEMESTER

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde: specialet. Dette projekt er større end de projekter, du hidtil har arbejdet med. Her er det muligt at specialisere sig inden for netop det område, man finder spændende og gerne vil arbejde videre med. I specialet får du muligheden for at kombinere al den viden og alle de færdigheder, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Opgaven er at løse et problem inden for fagområdet gennem selvstændigt arbejde – som oftest i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-3 personer), hvilket minder om arbejdssituationen, man møder i industrien.

Kandidatspecialet kan have karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning. Det kan være en forlængelse af 3. semester, eller det kan omhandle helt nye emner.

speciale

 • Emne efter eget valg (30 ECTS)

EKSEMPLER PÅ specialeemner

 • Design og implementering af isskæreværktøj til robot, for udskæring af byggeelementer i is ved konstruktion af is-hotel i Sverige. Gennem projektet blev der lavet et dybdegående studie af is materialegenskaber, hvordan dette reagerer ved forskellige temperature og hvad der sker når is udsættes for diverse bearbejdende processer. Efter analyse og materialestudie, blev der designet, konstrueret og implementeret et robotværktøj, der kunne skære i isblokke på op til 1x1x1,6m. Det nye og revolutionerende robotværktøj gjorde det muligt at bearbejde store isblokke hurtigere end før og med en meget større designfrihed end tidligere set.
 • Learning Operator Intentions Using Supervised Learning for Safe Human-Robot Collaboration. I dette projekt blev en kombination machine learning og 3D kamerateknologi anvendt til forudsige en operatørs intentioner i et scenarie omhandlende kollaborative robotter i industrien. På baggrund af hvordan operatøren agerer ved fx et samlebånd, blev et robotsystem trænet til at genkende de givne intentioner, fx hvor operatøren ville samle et emne op. I dette scenarie ville den kollaborative robot have mulighed for at undgå at skade operatøren samtidig med at den selv kunne fortsætte sin opgave.
 • Anvendelse af machine learning og lyddata fra en mikrofon i forbindelse med en robotsvejseproces for at forudsige kvalitetsaspekter og proceskontrol under svejsning. Baseret på lyddata fra en mikrofon blev en klassifikationsalgoritme designet og implementeret på en svejserobot. Som en del af projektet blev der opbygget et dataopsamlingssystem, designet og udført svejseeksperimenter, og til sidst anvendt machine learning for at klassificere kvalitet og procesinformation.

MERE INFO OM manufacturing technology?

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold på kandidatuddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:


LÆS MERE OM DINE muligheder for virksomheds- og udlandsophold

Læs mere om uddannelsen

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejde

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt.
 

Læs mere om gruppe- og projektarbejde