IT, Communication and New Media

Fagligt indhold

DENNE BACHELORUDDANNELSE OPTAGER IKKE NYE STUDERENDE FRA 2019
 / THIS BACHELOR'S PROGRAMME IS CLOSED FOR ENROLMENT FROM 2019
 

Denne bacheloruddannelse optager ikke nye studerende, men du kan måske være interesseret i andre AAU-uddannelser inden for samme interessefelt i stedet:

Nuværende studerende fortsætter på uddannelsen som planlagt / Currently enrolled students continue the programme as planned.

Teksten nedenfor henvender sig til allerede indskrevne studerende.


Se studieordningen for bacheloruddannelsen i It, Communication and New Media. Her kan du finde detaljer om kurser og projekter samt information om uddannelsens lovhjemmel mm.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde i grupper. Projekterne skal indeholde både en teknisk løsning på et konkret problem og de organisatoriske og økonomiske overvejelser, der er nødvendige for, at løsningen kan anvendes i praksis.

Undervisningen på de enkelte semestre er organiseret i temaer, der danner rammen for kurser og det særlige projektarbejde på hvert semester. En mere detaljeret gennemgang af uddannelsens indhold og flere eksempler på projekter findes i den engelsksprogede beskrivelse af uddannelsens indhold.

1. semester; It-systemer i et markedsperspektiv

På uddannelsens 1. semester skal du lære at arbejde efter AAU’s internationalt anerkendte metode, Problembaseret læring (PBL). Du vil her lære, hvordan du planlægger og udfører et videnskabeligt, problembaseret projekt med teknologisk, social og humanistisk relevans. Desuden skal du lære, hvordan teknologiske aspekter og kontekstuelle omstændigheder kan identificeres og inkluderes i problemløsninger.

I kurset ”Objektorienteret programmering” lærer du om de grundlæggende koncepter og mekanismer i objektorienteret programmeringssprog, hvilket gør dig i stand til at bruge det at implementere mindre programmer. Idéen bag objektorienteret programmering er at opdele programkoden i klasser, der har hver sit velafgrænsede ansvarsområde i programmet. Hvis man programmerer alting i samme klasse, vil man, hvis noget skulle vise sig at gå i stykker, være nødt til at omprogrammere hele programmet for at reparere det. Hvis man derimod bruger objektorienteret programmering, vil man kun være nødt til at omprogrammere den ene ting, der er gået i stykker og ikke hele programmet.

Kurset ”Lineær algebra” indeholder en introduktion til brugen af Matlab på en pc. Du skal lære om grundlæggende lineær algebra inkl. lineære differentialligninger. Kurset har både et teoretisk og praktisk sigte, og der lægges vægt på projektorientering og brugen af computere.

Projekter på 1. semester

På 1. semester skal du og din projektgruppe udarbejde to mindre projekter. Det første projekt har til formål at indføre dig i AAU’s læringsmodel, mens du arbejder med emner inden for uddannelsens rammer. Projektet skal inkludere brugervenlighed og SWOT analyser (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) og munde ud i udviklingen af et konceptuelt design af en IKT applikation.

Projekteksempler, 1. projekt

 • Online Pharmacy
 • Online Hip-Hop shop
 • Real Estate Advertising Platform

Det andet projekt er lidt mere omfattende end det første, og her skal du bruge de færdigheder og kompetencer, som du har tilegnet dig gennem det første projekt. Du skal bl.a. arbejde med objektorienteret programmeringssprog og du skal implementere dele af et program og mindre programmer for at løse et givet problem.

Projekteksemler, 2. projekt

 • Educational game
 • Pub crawl application
 • News blog on a Social network service
 • Hitch hiking application
   

2. semester; Systemudvikling og brugerinteraktion

På kurset i “Kravsspecifikation, systemdesign og brugerinvolvering” skal du lære at udvikle kravsspecifikationer til nye systemdesigns (primært softwaredesign). Formålet er, at du bliver i stand til at forbinde bestemte brugerkrav med tekniske krav, således at en fuldstændig kravsspecifikation kan bruges til programmeringen. Når du er færdig med kurset, skal du gerne have lært at identificere, analysere og sammenligne forskellige brugssituationer i forbindelse med et bestemt it-produkt (fx en mobil app), samt at designe og konkludere på en kravsspecifikation til en given app eller et stykke software.

På 2. semester skal du igen have et kursus i objektorienteret programmering. Her skal du lære om de grundlæggende koncepter inden for objektorienteret analyse og design, hvilket sætter dig i stand til at lave modeller til et objektorienteret program. Kurset indeholder bl.a. brugen af Java.

Kurset i ”Diskret matematik” introducerer dig til den matematik, man skal bruge for at analysere og designe diskrete systemer, herunder applikation af programmeringssprog til computersystemer.

Projektet på 2. semester

Gennem projektet på 2. semester skal du udvikle nøglekompetencer inden for bugen af systemudviklingsprocesser til udvikling af software og it, og du skal arbejde med kravsspecifikationer udviklet fra brugerbehov. Projektet handler overordnet om muligheder og begrænsninger i kommunikationsnetværk og hvordan disse inkluderes i kravsspecifikationer og systemudvikling. Du skal lære at anvende it-udviklingsmodeller på en virkelig case, at udvikle en kravsspecifikation til et givet it-produkt, at sammenholde brugerkrav med kravsspecifikationen samt vurdere indvirkningen på mennesker og samfund i forhold til de løsninger, som du og din gruppe kommer frem til.

Eksempler på 2. semesterprojekter

 • Simplifying emergency calls for deaf and mute people.
 • Social Music Player
 • Do Something! (suggest ideas for you when you are bored)
 • Break Fit (keeping track of your exercises – in collaboration with Fitness DK)
 • Stufoo Shop Cheaper and Closer (price runner app)
   

3. semester; Distribuerede SYSTEMER og communities

Formålet med kurset i ”It i distribuerede organisationer” er at du skal udvikle en teoretisk forståelse og praktiske færdigheder og kompetencer inden for implementering af og brug af informationsteknologi som metode til at bestyre og organisere distribuerede organisationer og communities.

Kurset i ”Computernetværk og internettet” skal lære dig at analysere netværksarkitekturer, at definere protokoller og analysere netværkstrafik gennem protokolanalyser såsom Wireshark/Ethereal. Du vil blive i stand til at arbejde med emner som protokol, blokering / overbelastning og flowcontrol, fragmentering, multiplexing/de-multiplexing, osv.

I kurset “Distribuerede systemer” bliver du introduceret for en række forskellige teknikker, som bruges i udviklingen af distribuerede systemer. Du kommer til at arbejde med arkitekturen i distribuerede systemer, relevant client-web-teknologier, Java Beans, osv.

Projektet på 3. semester

I 3. semesterprojektet skal du og din gruppe arbejde med brugen af distribuerede it-systemer i distribuerede organisationer og communities. I kan vælge at fokusere jeres arbejde på computernetværk og distribuerede systemer eller organisatoriske aspekter. Projektet skal lære dig om computernetværk og distribueret it-systemer, herunder bl.a. protokoldesign og systemarkitektur.

Eksempler på 3. semesterprojekter

 • Distributed Collaborative tools
 • New functionalities on Moodle (e-learning system)
 • Instant messaging system
   

4. semester; Kommunikations- og medieteknologier

På kurset i “Kommunikations- og medieteknologier” skal du lære om kommunikationsnetværk, -teknologier, -arkitekturer, -topologi og -standarder, herunder de større teknologiske komponenter, som bruges i kommunikationsnetværk. Du vil opnå viden om strukturen i et kommunikationsnetværk, herunder de specifikke karakteristika i kommunikative versus distribuerende netværk.

Formålet med kurset “Indledende økonomi” er at give dig en grundlæggende forståelse af nøglekoncepterne i økonomisk teori med fokus på makroøkonomi. Når du er færdig med kurset, skal du gerne være i stand til at anvende nationale regnskabstal i beskrivelser af økonomisk udvikling, og du vil have viden om løn- og prisfastsættelse i en åben økonomi.

Kurset “Introduktion til sandsynlighedsregning og anvendt statistik” indfører dig i koncepterne og ideerne inden for statistik og hvordan statistik kan bruges i løsningen af it-problemer. Du skal blive i stand til at vurdere statistiske analyser kritisk, at lave dine egne dataanalyser og formidle resultaterne af en statistisk analyse til folk med ingen eller lille forstand på statistik.

Projektet på 4. semester

Gennem projektarbejdet på 4. semester skal du lære om teknologierne bag IKT og medieteknologier. Du skal her bruge de teorier og metoder, som du lærer om på kurset i ”Kommunikations og medieteknologier” på en bestemt case inden for IKT og medieteknologi. Du kommer bl.a. til at arbejde med nøgleteknologier og standarder for stationære, mobile og trådløse netværk, og du bliver i stand til at vurdere brugbarheden af forskellige medie- og kommunikationsteknologier i relation til forskellige services og applikationer.

Eksempler på 4. semesterprojekter

 • Connectivity in trains and buses
 • Broadband in rural areas (India)
 • Smart Home
 • Cloud gaming
   

5. semester; Applikationsudvikling og sikkerhed

I kurset ”Udvikling af mobile applikationer” skal du arbejde med bl.a. protokoller, API’er (Application Programming Interface. Et stykke software, som tillader samarbejde med et andet stykke software) og supportteknologier til mobile applikationer. Kurset skal sætte dig i stand til at designe mobile brugergrænseflader, som er brugervenlige og giver brugeren en god oplevelse.

Det er vigtigt for computeringeniører at vide noget om netværkssikkerhed. Derfor skal du også have et kursus i ”Netværks- og applikationssikkerhed”. Her får du en praktisk og teoretisk præsentation af de grundlæggende koncepter, principper og praktikker inden for kryptografi og netværkssikkerhed. Herudover skal du lære om autentificering af mennesker, netværkstrafik og -systemer.

Kurset “Databaser” lærer dig om logiske og fysiske datamodeller baseret på simple systemer, samt hvordan man implementerer sådanne systemer med støtte fra databaseværktøjer. Du kommer til at arbejde med databaseværktøjer og databaseapplikationsprogrammer samt design, udvikling og brug af databaser.

Projektet på 5. semester

Projektarbejdet på 5. semester handler om udvikling af avancerede mobilapplikationer og -services baseret på state-of-the-art teknologier samt den viden og de færdigheder, du har opnået og udviklet på de foregående semestre. I projektet skal du og din gruppe vise, at I mestrer softwareudvikling, netværks- og medieteknologier, databaser samt analyse af brugerkrav. Projektet til bibringe dig viden om protokoller, API’er og teknologier til mobilapplikationer samt design af brugerinterfaces til mobile enheder.

Eksempler på 5. semesterprojekter

 • Secure mobile car key
 • Interactive menu card
   

6. semester; It, kommunikations- og medieteknologi

Dette er det sidste semester på bacheloruddannelsen, og det er her, du udarbejder dit bachelorprojekt. Du skal dog også følge nogle kurser. Kurset i ”Next Generation Network” skal give dig en forståelse af næste generation-netværksteknologier, herunder strukturelle forskelle mellem nuværende og næste generation. Du vil bl.a. lære om de store bredbåndsteknologier, herunder stationære, trådløse og mobile teknologier.

I kurset ”Teknologi og samfund” lærer du om de sociale betingelser for teknologiudvikling og indvirkningerne på samfundet i forhold til implementering og brug af teknologi med særligt fokus på kommunikations- og medieteknologier.

For at blive i stand til at navigere i forretningsverdenen, skal man vide noget om loven, og derfor skal du følge et kursus, der hedder ”Forretningsjura”. Her introduceres du til den danske og EU-mæssige lovgivning, der gælder på it-, kommunikations- og medieområdet. På kurset lærer du at præsentere grundlæggende lovmæssige problemer i forbindelse med de nævnte områder, og du bliver i stand til at identificere de relevante lovmæssige aspekter i forhold til udvikling og markedsføring af et givet kommunikationsprodukt.

Projektet på 6. semester

Formålet med dit bachelorprojekt er, at du kan vise, at du er i stand til at bruge de færdigheder og kompetencer, som du har opnået og tilegnet dig gennem uddannelsen. Du skal vise, at du kan designe og udvikle en løsning på en ikt-relateret udfordring med fokus på slutbrugeren. Herudover skal du vise, at du kan inddrage organisatoriske, markedsmæssige og lovmæssige implikationer i forhold til de løsninger, du fremkommer med. Bachelorprojektet kan udføres alene eller i en mindre gruppe.

Eksempler på bachelorprojekter

 • Business model for tourist guide app
 • Video Codec
 • Smart home/Intelligent fridge
 • Social imaging passwords

Når du har færdiggjort 6. semester, er du bachelor i IT, Communication and New Media, på engelsk Bachelor of Science, BSc.

Læs mere om uddannelsen

sprog

 • Engelsk


by

 • København
   

Status

 • Optager ikke nye studerende fra 2019 /
  The programme is not open for enrolment from 2019.

Se studieordningen