Ligestilling og diversitet

Aalborg Universitet arbejder aktivt for ligestilling og diversitet. Både når det drejer sig om vejledning om studievalg, rekruttering af studerende, og om at skabe inkluderende studiemiljøer på vores uddannelser. På denne side kan du få et let overblik over AAU's ambitioner og mange af de konkrete tiltag og initiativer, der er med til at skabe ligestilling og diversitet.  

Studievalg

AAU arbejder målrettet med at sikre mangfoldighed på alle uddannelser. Det gør sig især gældende på de uddanelser, hvor der  traditionelt er en ulige kønsfordeling. Her bliver det løbende drøftet, om der er behov for særlige initiativer.

Eksempelvis har Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet en målsætning om 50% kvindelige studerende og 50% mandlige studerende, og på Det Tekniske Fakultet for IT og Design er målsætningen mindst 30% kvindelige studerende inden 2025. Her laver de blandt andet særlige eventbaserede aktiviteter som IT camp for kvindelige gymnasieelever (https://itcamp.aau.dk) og Girls’ Day in Science (https://www.girlsdayinscience.aau.dk). Her laver AAU også typisk særlige kommunikations - og kampagneindsatser primært rettet mod kvindelige gymnasieelever, blandt andet via vores MakeitReal platform, og de historier, vi fortæller på eksempelvis sociale medier.

Generelt bruger AAU bevidst ligelig repræsentation af mænd, kvinder, og forskellige etniciteter i informationsmateriale om uddannelser, og lader vores egne kvindelige studerende fremstå som rollemodeller. 

Inkluderende studiemiljøer

På Aalborg Universitet har inkluderende studiemiljøer høj prioritet. Et godt, inkluderende studiemiljø kendetegnes blandt andet ved en ligeværdig, anerkendende, og respektfuld kultur. 

Derfor er der på AAU fokus på velkomsten (onboarding) af studerende, som bliver medbærere af den gode kultur. Alle tutorer har et fælles værdigrundlag, som også er platformen for en samlet uddannelsesdag for dem. Deres arbejde er med til at give alle nye studerende følelsen af at være værdsat på AAU, uanset køn, race, religion, eller seksuel orientering.

AAU anvender bevidst mange kvindelige mentorer, og mange uddannelser arbejder med særlige målsætninger med henblik på at skabe og vedligeholde en mangfoldig og god kultur - for eksempel Det Tekniske Fakultet for IT og Design, som har til målsætning, at frafaldet blandt kvindelige studerende ikke må være højere end frafaldet af mandlige studerende. Desuden arbejder uddannelserne typisk med forskellige gruppedannelsesformater, for at blande danske og internationale studerende, og kvindelige og mandlige studerende. Der er også på AAU fælles retningslinjer for håndtering af studerendes oplevelser om krænkende adfærd.  

Inkluderende studiemiljøer er også i høj grad oppebåret af studenterinddragelse. Derfor laver AAU særlige kommunikationsindsatser i forhold til studerendes opstilling og valg til styrende organer, og faciliterer studenterdrevne projekter vedrørende indretning af universitetets fysiske rammer. Desuden er der på AAU studenterforeninger, der arbejder for ligestilling og diversitet, blandt andet I-Life, som hjælper internationale studerende med at falde til, og Queer Club, som er en forening særligt for LGBTQ+ studerende.

Alle vejledere i AAU Studie- og trivselsvejledning har kompetencer til at tale med studerende om emner, der vedrører ligestilling og diversitet, inkluderende studiemiljøer, og det gode studieliv.  

Udvalget for ligestilling og diversitet

Udvalget for Ligestilling og Diversitet (ULD) er nedsat af direktionen og har ansvaret for den strategiske udvikling af ligestilling- og diversitetsområdet på AAU, med det formål at skabe lige muligheder for alle.

Læs om udvalgets tiltag og handleplaner