Konsekvenser ved eksamenssnyd

Konsekvenser ved overtrædelse af reglerne

Ved mistanke om eksamenssnyd foretages der en konkret vurdering af sagen og grovheden heraf. Der vil i den forbindelse inddrages eventuelle formildende og skærpende omstændigheder.

Disciplinærreglerne giver mulighed for tre forskellige sanktioner, som kan tages i brug alt efter overtrædelsens grovhed:

  • Advarsel mod gentagne overtrædelser af reglerne
  • Bortvisning fra eksamen
  • Bortvisning fra universitetet

Hvis du har fået en advarsel, og du efterfølgende overtræder reglerne igen, vil der være tale om skærpende omstændigheder, og du vil derfor risikere en hårdere sanktion, end hvis du ikke tidligere havde været indblandet i en sag vedrørende eksamenssnyd.

Du kan blive bortvist fra eksamen både før, under og efter en eksamen, hvis der er konstateret eksamenssnyd eller overtrædelse af eksamensreglerne i øvrigt. En bortvisning fra eksamen vil betyde, at du bruger et eksamensforsøg, og at du ikke får bedømt din eksamenspræstation. Hvis du allerede har fået en bedømmelse, vil den blive annulleret.

Hvis sagen kategoriseres som grov eksamenssnyd, kan du risikere en bortvisning fra universitetet. Dette kan være en tidsbegrænset bortvisning, men kan også være en permanent. Bliver du bortvist fra universitetet, vil du være udelukket fra alle aktiviteter på universitetet i perioden. Du vil altså ikke kunne deltage i hverken undervisning eller eksaminer.

Du kan blive frataget din akademiske titel, hvis det viser sig, at du har foretaget eksamenssnyd i forbindelse med, at du har opnået titlen. Dette kan ske selvom du har haft titlen i flere år og f.eks. dit plagiat bliver opdaget efterfølgende.

Du kan læse mere om sanktionerne i AAU's disciplinærregler.