Orlov for studerende

Denne side er for dig, som under dine studier ønsker at søge om orlov. Siden har fokus på, hvordan du søger om orlov og forlænger eller afbryder den, forskellen på begrundet- og ubegrundet orlov, og alternativer til orlov.

 • +

  Hvad er orlov?

  Du har mulighed for at søge orlov fra dit studie, hvis du er indskrevet som heltidsstuderende  på AAU.

  Orlov bevilges altid for en bestemt periode, som dog kan forlænges, hvis du fortsat er berettiget til orlov.

  Der to typer af orlov:

  1. Begrundet orlov

  2. Ubegrundet orlov

  Du skal kunne dokumentere årsagen, hvis du søger om begrundet orlov.

  Hvis du har afholdt ubegrundet orlov i en periode, hvor du kan dokumentere, at du ville have haft ret til begrundet orlov, kan du efterfølgende ansøge om konvertering af den allerede afholdte orlov.

  Du skal være opmærksom på, at du ikke kan søge om orlov med tilbagevirkende kraft.

 • +

  Sådan søger du om orlov

  Forud for din orlov, bør du lave en plan for, hvordan dit studieforløb skal forløbe, når orloven er slut. Hvornår kan og skal eksamener eksempelvis indhentes? Hvordan genoptages øvrige aktiviteter - eksempelvis undervisning og gruppearbejde?

  Studieplanen kan udarbejdes i samarbejdet studievejlederen på dit studie, og planen skal godkendes af studienævnet.

  Du søger om orlov gennem Stads Selvbetjeningssystem, og AAU Studieservice kan bevilge dig orlov fra den dato, som de modtager din ansøgning. Hvis din ansøgning imødekommes, sender Studieservice en orlovsbevilling til din AAU-mail.

  Hører Studieservice ikke fra dig inden orlovsperiodens udløb, vil du automatisk blive tilmeldt som aktiv studerende på det studie, du har haft orlov fra.

  Efter orloven fortsætter studierne efter de gældende regler.

  Orlov kan ikke bevilges med tilbagevirkende kraft. 

  Søg orlov i Stads selvbetjening

 • +

  Begrundet orlov

  Du kan få bevilget begrundet orlov, hvis særlige forhold gør sig gældende

  Egen
  sygdom
  Egen sygdom omfatter enhver fysisk eller psykisk sygdom, som forhindrer, at du kan være studieaktiv. Du skal kunne dokumentere sygdom med en lægeerklæring, der angiver, at du som følge af sygdom er ude af stand til at studere, samt angive den periode, dette forventes at være gældende.
  Barselsorlov/
  adoption
  Du har ret til orlov på grund af barsel eller adoption i op til 12 måneder (for fædre dog 6 måneder) med ophør senest 12 måneder efter fødsels- eller adoptionstidspunktet. Du kan tidligst gå på orlov 6 uger før det forventede fødselstidspunkt (for fædre dog 0 uger før). Du skal dokumentere barsel/adoption med fødselsattest, vandrejournal, adoptionsattest eller anden relevant dokumentation. 
  Værnepligt
  Du kan bevilges begrundet orlov, hvis du skal aftjene værnepligt, gøre tjeneste på værnepligtslignende vilkår, udsendes som led i Forsvarets internationale operationer eller gøre militærnægtertjeneste. Du skal dokumentere værnepligt med attest fra sessionsmyndighederne, indkaldelse, kontrakt eller anden relevant dokumentation.
  Pasning af nærtstående
  Du kan bevilges orlov for at varetage pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende. Som nærtstående anses uden videre forældre, bedsteforældre, børn samt ægtefælle/samlever. Andre personer kan dog også komme i betragtning som nærtstående. Du skal dokumentere, at der er tale om en nærtstående, at denne har behov for pasning i en bestemt eller forventet periode, samt at pasningen i væsentlig grad skal foretages af dig.
  Øvrige
  særlige
  forhold
  Du kan bevilges orlov, hvis der i øvrigt er særlige forhold, der kan begrunde dette. Ved særlige forhold forstås forhold, som gør, at du ikke er eller ikke vil være i stand til at studere aktivt. Der vil typisk være tale om forhold, som ikke er selvvalgte. De særlige forhold skal dokumenteres.

   

 • +

  Ubegrundet orlov

  Du har som udgangspunkt ret til op til 12 måneders ubegrundet orlov fra dit studie.

  De 12 måneders orlov kan fordeles på op til 3 orlovsperioder, der hver især skal overholde kravet om mindst 2 måneders orlov, som ikke alene må være juli og august.

  Du kan ikke bevilges ubegrundet orlov, hvis du:

  • Har opbrugt din ret til orlov
  • Der er varslet lukning af det studie, som du er indskrevet på 
  • Ikke har gennemført og bestået første studieår på din uddannelse
  • Er indskrevet på en kandidatuddannelse og ikke har gennemført og bestået første semester
  • Er indskrevet på en kandidatuddannelse, og du alene mangler at bestå de uddannelseselementer, der i henhold til gældende studieordning udgør kandidatuddannelsens sidste semester.
 • +

  Virkning af orlov

  Når du har orlov, er du fortsat indskrevet på uddannelsen. Orloven har dog konsekvenser for dine muligheder for at deltage i aktiviteter på AAU eller andre uddannelsesinstitutioner samt for at modtage økonomisk støtte.

  Konsekvenserne gælder kun i den periode, hvor du holder orlov. Det vil sige, at du godt kan deltage i aktiviteter - eksempelvis eksaminer og prøver, efter afsluttet orlovsperiode i et semester, hvor du har haft orlov.

  Konsekvenser af orlov

  Undervisning

  I orlovsperioden kan du ikke være studieaktiv.  Det betyder, at du ikke kan deltage i undervisning, aflevere opgaver til bedømmelse eller modtage vejledning.

  Mens du har orlov, er du også udelukket fra at være indskrevet ved andre danske videregående uddannelser - inklusiv efter- og videreuddannelsesregi.

  Eksaminer
  I orlovsperioden kan du ikke deltage i eksaminer på uddannelsen. Dette gælder også re- og sygeeksamener. 
  Politisk arbejde
  I orlovsperioden har du ikke valgret til, og kan ikke være medlem af, universitetets bestyrelse, akademiske råd, ph.d.-udvalg, institutudvalg eller studienævn. Du kan dog ansøge Valgudvalget om valgbarhed til disse organer, såfremt du alene har orlov på tidspunktet for valgets udskrivning og/eller afholdelse, og din orlov således vil være ophørt på indtrædelsestidspunktet.
  SU

  Du er ikke berettiget til at modtage SU (hverken lån eller stipendier) i orlovsperioden. Du er ikke berettiget til at modtage SU fra udgangen af den måned, hvor din orlov begynder. Søger du orlov fra den 1. i en måned, er du dog ikke berettiget til at modtage SU fra denne dag.

  Du skal være opmærksom på, at dit fribeløb er det samme (mellemste fribeløb), uanset om du har orlov, eller om du har valgt klip fra. Dit fribeløb er det beløb, du må tjene om måneden uden at risikere at skulle tilbagebetale allerede modtaget SU. Du kan derfor kun opnå det højeste fribeløb, hvis du melder dig ud af universitetet og da kun fra og med udmeldelsesdatoen. Dette gælder også, selvom du melder dig ud i umiddelbar forlængelse af en orlovsperiode.

  SU-kontoret får automatisk besked, når du får bevilget orlov. Du skal dog være opmærksom på, at det kan forekomme, at SU når at komme til udbetaling til trods for, at du grundet orlov ikke er berettiget til SU. Du vil da modtage et krav om tilbagebetaling af SU.

  Når din orlov ophører, skal du iøvrigt være opmærksom på, at du selv skal søge om SU igen.

  Spørgsmål vedr. SU kan stiles til AAU's SU-kontor.

  Kontant-
  hjælp
  Det er tvivlsomt, om du vil kunne få kontanthjælp i en orlovsperiode, også selvom der er søgt orlov på grund af sygdom eller barsel. Overvejer du at søge orlov fra universitetet med henblik på at kunne modtage kontanthjælp, bør du derfor først kontakte din lokale socialforvaltning for at undersøge mulighederne for støtte.
  Dagpenge
  Er du medlem af en arbejdsløshedskasse, og har du ved ledighed ret til at modtage dagpenge, bør du kontakte din A-kasse for at få nærmere oplysninger om dine muligheder for at modtage dagpenge i en orlovsperiode.
  Studiestart
  efter orlov
  Du har fortsat krav på en studieplads på din uddannelse efter endt orlov. Men du har ikke et ubetinget krav på at gennemføre uddannelsen efter den studieordning, der var gældende, da du påbegyndte orloven. 

   

 • +

  Alternativer til orlov

  Hvis du mener, du vil blive forsinket i din uddannelse på grund af barsel, sygdom eller andre særlige omstændigheder kan du have andre muligheder end at søge orlov. I flere tilfælde kan du:

  • Søge om ekstra SU-klip (tillægsklip), hvis du som følge af sygdom, arbejde i universitetets styrende organer eller andre særlige forhold har været forhindret i at studere.
  • Søge om fødselsklip i forbindelse med fødsel eller adoption.
  • Søge om dispensation fra tidsfrister, herunder afleveringsfrister, hvis der foreligger særlige forhold, som gør, at du er blevet eller bliver forsinket. Som særlige forhold anses normalt sygdom, barsel, adoption, værnepligt, militærnægtertjeneste samt FN-tjeneste på baggrund af kontrakt med Forsvaret. Hertil kommer i visse tilfælde pasning af nærtstående samt andre forhold, som kan have forhindret dig i at studere aktivt, uden at det kan tilskrives dig som et egentligt valg.
 • +

  Hvad er forskellen på orlov og udmeldelse?

  En udmeldelse fra uddannelsen kombineret med en efterfølgende ansøgning om genindskrivning kan også være et alternativ til orlov, hvis du vil undgå de konsekvenser, som orlov har.

  Dog skal du være opmærksom på følgende:

  • Du er ikke sikret en studieplads, hvis/når du ønsker at blive genindskrevet
  • Du kan tidligst blive indskrevet 5 måneder efter din udmeldelse og alene med studiestart pr. 1. september og 1. februar.

  En udmeldelse kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. 

  Her kan du læse mere om udmeldelse.

 • +

  Hvis du ønsker at forlænge eller afbryde din orlov

  Hvis du ønsker at forlænge din orlovsperiode, eller hvis du ønsker at blive udmeldt af universitetet, inden orlovsperioden udløber, skal du ansøge om det i Stads Selvbetjening (Administration - Orlov eller Udmeldelse).

  Hvis du ønsker at forkorte din orlov kan dette ske fra det tidspunkt, hvor du giver Studieservice besked.

  Orloven må dog ikke være kortere end 2 måneder, og afbrydelsen må ikke bevirke, at du alene holder orlov i juli og august.

  Orlov kan ikke ophæves med tilbagevirkende kraft. Ønsker du at afbryde din orlov, skal du sende en mail til Studieservice herom.

  Skriv til studieservice