Barsel for studerende

Hvis du skal være forælder under dine studier, kan du her finde svar på en række spørgsmål. Eksempelvis:

 • Hvad er forskellen på orlov og barsel?
 • Hvad bør du afklare med dit studie i forbindelse med din barsel?
 • Hvilke rettigheder har du, alt efter om du vælger orlov eller barsel?
 • Hvem skal du kontakte i forbindelse med din barsel?
 • +

  Barsel kontra orlov

  Vidste du, at der er forskel på orlov og barselsorlov? Vi bruger tit ordene synonymt med hinanden, men dine rettigheder varierer både studiemæssigt og økonomisk, alt efter hvilken slags orlov, der er tale om. 

 • +

  Hvad betyder barsel?

  Barsel er ikke en formel orlov. Barsel betragtes som et helt eller delvist fravær som du aftaler med dit studie, og det har stor betydning for de rettigheder, du har under barsel. Modsat under en formel orlov kan du eksempelvis:

  • Modtage SU og de dertilhørende fødselsklip
  • Følge undervisningen eller dele af den
  • Modtage vejledning
  • Gå til eksamen

  Vælger du barsel frem for orlov skal du ikke søge formel orlov. Læs hvordan du i stedet skal forholde dig under punktet "Vigtigt at huske i forbindelse med barsel".

 • +

  Hvad betyder orlov?

  Du kan i stedet for barsel vælge at søge orlov fra studierne under din barsel.

  Hvis du søger om orlov begrundet i barsel, skal du være opmærksom på, at du i orlovsperioden ikke har ret til at være aktiv på studiet. Det betyder eksempelvis:

  • At du må ikke deltage i eksaminer
  • At du ikke må modtage vejledning
  • At du ikke må deltage som medlem af universitets styrende organer i den periode, hvor du har orlov.

  Du kan dog godt deltage i eksaminer på et semester, hvor du har haft orlov, når blot din orlovsperiode er afsluttet inden eksamenstidspunktet.

  Du skal desuden være opmærksom på, at du ikke nødvendigvis har krav på at vende tilbage til den studieordning, du var indskrevet på inden din orlov.

  Når du søger om orlov, vil du automatisk også blive frameldt din SU, hvilket betyder, at du også helt eller delvist frasiger dig retten til at modtage fødselsklip.

  Hvis du vil have orlov, skal du søge om det via Stads Selvbetjening. Du skal angive, at du søger om begrundet orlov som følge af barsel, og ansøgningen skal være vedlagt dokumentation i form af vandrejournal eller fødselsattest.
   

  Mere om orlov, regler og hvordan du søger

 • +

  Vigtigt at huske i forbindelse med barsel

  Når du indgår en aftale med dit studie om barsel, skal du være opmærksom på, at du i visse tilfælde skal søge om dispensation fra én eller flere frister.

  Spørg derfor altid dit studie, hvordan du skal forholde dig til:

  • At du ifølge eksamensbekendtgørelserne skal "deltage i alle de prøver, der er placeret på uddannelsens første studieår"– medmindre du opnår dispensation herfra.
  • At du i henhold til eksamensbekendtgørelserne skal "bestå alle prøver på første studieår inden udgangen af 2. studieår" (dvs. senest 24 måneder efter studiestart) – medmindre du opnår dispensation herfra.
  • At du i løbet af en "etårig periode", i henhold til universitetets regler om manglende studieaktivitet, som minimum "have bestået studieelementer af et omfang på 1 ECTS-point" – medmindre du opnår dispensation.
  • At du ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal "aflevere din kandidatafhandling (dit speciale) inden for den fastsatte afleveringsfrist" – medmindre du opnår fristforlængelse (dispensation).

  I den enkelte studieordning kan der desuden være fastsat frister for, hvornår uddannelsen skal være gennemført, og/eller hvornår prøver skal være bestået. I så fald er det vigtigt, at du også søger om dispensation fra disse frister med henvisning til din barsel.
   

  Indsendelse af dispensationsansøgning

  Hvis du skal søge dispensation fra fastsatte frister, skal du indsende en ansøgning til dit studienævn. Det kan du med fordel gøre, når du laver aftalen om barsel. Som begrundelse skal du angive fødsel eller barsel, og du bør vedlægge dokumentation i form af vandrejournal og/eller barnets fødselsattest. Der findes ikke en bestemt skabelon du skal udfylde.
   

  Læs om dispensationsmuligheder

 • +

  Mor på barsel

  Som vordende mor kan du gå på barsel før din terminsdato. Det, du skal gøre, er at søge dit studienævn om dispensation for reglen om afmelding fra prøver. Normalt gives dispensation i op til 2 måneder før din temin. Det er også her, du tidligst kan begynde at få dine fødselsklip udbetalt. Hvis der er helbredsmæssige grunde til, at du har behov for at gå på barsel tidligere, er der også mulighed for dette.

  Læs om fødselsklip

  Hvor meget barsel har du som mor ret til?

  Studienævnet afgør længden af din barsel. Praksis er maksimalt 12 måneder. Hvis der er forhold, som kunne berrettige dig en længere barselsperiode, skal du søge om en forlængelse hos dit studienævn.
   

  Oversigt over studienævn

 • +

  Far på barsel

  Som vordende far kan du tage del  barslen på sammen vilkår som beskrevet under punktet "Vigtigt huske i forbindelse med barsel".
   

  Hvor meget barsel har du som far ret til?

  • Du har ret til barsel, hvad enten du bliver biologisk far eller adopterer et barn.
  • Du har ret til op til 6 måneders barsel med ophør senest 12 måneder efter fødsels- eller adoptionstidspunktet.
  • Barselsperioden kan tidligst starte fra det forventede fødselstidspunkt eller adoptionstidspunkt.
  • Du skal dokumentere barsel/adoption med fødselsattest, vandrejournal, adoptionsattest eller anden relevant dokumentation.
 • +

  Inden du går på barsel

  Du skal i god tid inden din barsel orientere din studiesekretær om, hvornår du skal på barsel. Sekretæren skal bruge en kopi af din vandrejournal som dokumentation for din barsel. Sammen med din studiesekretær aftaler I, hvor studieaktiv du ønsker at være i den periode, du holder barsel.

  Det er en god idé, at du laver en studieplan for, hvordan dit studie skal forløbe, når din barsel slutter. På den måde kan du undgå at blive unødigt forsinket i dine studier. Studieplanen bør afstemmes med din studiesekretær, din studieleder eller uddannelsens studievejleder.

  Husk at søge dispensation fra evt. gældende frister hos dit studienævn i forbindelse med din barsel.

 • +

  Barsel og SU for mor og far

  Når du går barselsorlov, kan du søge om fødselsklip.
   

  Læs om fødselsklip

  Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte SU-kontoret på AAU.
   

  SU-kontoret på AAUStudenterrådgivningen har lavet en pjece om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel, bl.a. til dig, der har ret til barselsdagpenge. Du finder pjecen på Studenterrådgivningens hjemmeside.
   

  studenterrådgivningens side om barsel