AAU logo

Hvem er hvem?

Hvem er hvem?

På universitetet er der rigtig mange titler og jobbeskrivelser, og det kan derfor være lidt svært at finde rundt i, hvem der er hvem, og hvad de kan hjælpe dig med. På denne side finder du en oversigt over nogle af de personer, du helt sikkert vil støde på i løbet af din studietid.

SEMESTERKOORDINATOR

Semesterkoordinatorer er dem, der har ansvaret for dit semester. Deres opgave er at lede arbejdet med at tilrettelægge, koordinere og evaluere de faglige aktiviteter, så de stemmer overens med studieordningen. Hvis du har nogle spørgsmål, forslag, problemer, ønsker eller klager i forbindelse med dit igangværende semester, er semesterkoordinatorerne et godt sted at starte.


KURSUSHOLDER

Kursusholderne eller underviserne er som oftest forskere, der er ansat på universitetet. De bruger ca. halvdelen af deres tid på at undervise og den anden halvdel på forskning. De har en stor viden om deres felt, og det har du mulighed for at udnytte. Derfor kan du altid spørge en kursusholder, om han/hun har gode idéer til, hvor du kan læse mere om et emne, om de vil forklare dig den indviklede teori, der ikke lige gav mening, da du læste den, eller om de har en god idé til, hvordan du kan arbejde med den problemstilling, du finder interessant.


VEJLEDER

En faglig vejleder får du tildelt i forbindelse med dit projektarbejde. En faglig vejleder er ofte også forsker og ansat på universitetet, men det kan også være en undervisningsassistent (UA) eller en ekstern lektor, fx en erhvervsperson. Det er ankerlærerne og vejlederne selv, der står for vejlederfordelingen, og de gør det ud fra projektgruppernes emnevalg og vejledernes interesser og faglighed. De vil altid forsøge at matche studerende og vejleder bedst muligt. Du har også mulighed for at ønske en bestemt vejleder, men husk at alle vejledere er vejledere, fordi de gerne vil, og fordi de har interesse i de studerendes arbejde.


STUDIESEKRETÆRER

Studiesekretærerne understøtter uddannelsessiden på universitetet og spiller en afgørende rolle for, at ”tingene kører”. Sekretærerne på universitetet står blandt andet for skemalægning i samarbejde med ankerlærerne, Moodlerum samt eksamensplanlægning. De har et indgående kendskab til studiet samt universitetets opbygning og administration, så de vil kunne hjælpe med mange af de spørgsmål, der opstår i forbindelse med dit studieforløb. 

Link til studiesekretærer på AAU


STUDIENÆVN

Alle uddannelser på AAU er tilknyttet et studienævn, og hvert studienævn kan have en eller flere uddannelser. Studienævnet godkender uddannelsernes undervisningsplaner og udarbejder forslag til studieordning. Derudover udtaler studienævnet sig om forslag til uddannelsesbekendtgørelser og generelle regler for eksamen, karaktergivning og undervisning. Studienævnet behandler desuden sager om merit samt dispensation fra uddannelsesbekendtgørelser og studieordning.

Læs mere om studienævnet


STUDIENÆVNSFORMAND

Studienævnet vælger en formand blandt underviserne i studienævnet.


STUDIENÆVNSSEKRETARIATET

Studienævnssekretariatet varetager administration af merit, dispensation og studienævnets øvrige arbejde. Studieledelsen varetager den daglige ledelse af studiet i samarbejde med studienævnet. Dette indebærer fordeling af de tildelte ressourcer, overordnet tilrettelæggelse af undervisning og prøver, planlægning af seminarer for hhv. undervisere og studerende og meget mere. 


SKOLEr på Aalborg universitet

En skole på Aalborg Universitet er et fagfællesskab, som består af et eller flere studienævn med fagligt beslægtede uddannelser. 

Se studieleder og skolesekretær på Aalborg universitet


MOODLE

Moodle er ikke en person, men det er din bedste ven i løbet af din studietid. Moodle er studiets online og interne kommunikations- og informationssystem, og her kan du finde næsten alle informationer. Det er her, dit skema bliver lagt ud, det er her, du kan læse om dine forskellige kurser, og det er her, du kan se, hvad der ellers rør sig på studiet. Derfor er det en rigtig god idé, at du altid holder øje med, hvad der sker på Moodle. Fx er det også her, der bliver annonceret aflysninger af kurser, og igen er det dit eget ansvar at følge med. Derfor er det en god idé, at du allerede fra begyndelsen af dit studie vænner dig til at tjekke Moodle hver dag. Når du begynder på 1. semester får du hjælp til at få adgang til Moodle.

Besøg Moodle


JUNTA

Juntaen er det enkelte semesters politiske organ for de studerende. Det er her, de studerende kan drøfte semesterets faglige problemstillinger. Hver junta vælger en formand. Semesterkoordinatoren på det pågældende semester igangsætter juntadannelsen ved semesterets start


STUDIEVEJLEDNING

Den Centrale Studievejledning vejleder studerende på alle uddannelser på Aalborg Universitet, fx om optagelse, eksamensregler og studieophør.

Besøg Den Centrale Studievejlednings egen hjemmeside.

Derudover har hver uddannelse på Aalborg universitet sin egen decentrale studievejledning. De decentrale studievejledere er selv studerende på uddannelsen og de vejleder specielt om disse uddannelser. Studievejlederne har tavshedspligt, og har du tvivl omkring studiet eller spørgsmål til indhold og struktur eller lignende, kan du altid kontakte dem.

Læs mere om de decentrale studievejledere

AAU IT SERVICES

AAU It Services hjælper med alle former for IT-problemer og -løsninger, herunder Moodle, STADS, print, kopi og mail.

Besøg AAU It services' egen hjemmeside.